Webinar PBM - vragen over normen en PBM

Hieronder vindt u de vragen die zijn gesteld tijdens het webinar over PBM. De vragen hieronder gaan over normen en PBM. Hier vindt u de vragen over:

<< terug

Hoe passen de PBM's in de nieuwe ISO 45001 norm? Wat zijn de verschillen met OHSAS 18001?

De onderdelen van een PBM-beheersplan sluiten naadloos aan bij de norm elementen van ISO 45001:2018 – Managementsystemen voor gezond en veilig werken. Met name hoofdstuk 6 Planning en in het bijzonder bij de uitwerking en invulling onderdeel 6.1 Acties om risico’s en kansen op te pakken. Ook zal er binnen de organisatie aandacht besteed dienen te worden aan de verdiepende RI&E als het gaat om het vaststellen van de keuze van de meest doelmatige PBM. Andere onderdelen van ISO 45001 die met name ook voor PBM van belang zijn, zijn de onderdelen 7.1 Middelen, 8.1 operationele planning en beheersing (inclusief 8.1.2 gevaren wegnemen en G&VW-risico’s verminderen) en 9.1 monitoren, meten, analyseren en evalueren van de prestaties.

De verschillen tussen ISO 45001 en OHSAS 18001 zijn beschreven in het informatieblad van SCCM Invoering van ISO 45001 en overgang van OHSAS 18001. Met betrekking tot PBM zijn er eigenlijk geen verschillen tussen beide normen.

Is er een overzicht beschikbaar waarin de van toepassing zijnde normen per PBM staan vermeld?

Er zijn overzichten beschikbaar waarin de meest actuele van toepassing zijnde normen voor PBM staan vermeld. In eerste instantie is dat internet site van de EU Commissie over PBM waar via de Official Journal, standardisation of PPE, 1 à 2 keer per jaar een update wordt gepubliceerd van de actuele van toepassing zijnde normen voor PBM. Dit overzicht is ook in alle talen van de lidstaten als PDF te downloaden, zie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0327(02) Daarnaast is er een overzicht van actuele normen te raadplegen via NEN. Verder worden met regelmaat actuele norm overzichten voor PBM gepubliceerd in de Staatscourant.

Ik heb nog PBM op voorraad die goedgekeurd zijn volgens een oudere norm, wat moet ik hiermee doen?

Een PBM moet in eerste instantie voldoen aan de 'essentieel gezondheid- en veiligheidseisen' die genoemd worden in bijlage II van de PBM verordening 2016/425 die per 21 april 2018 in werking zijn getreden. Door gebruik te maken van de Europees geharmoniseerde normen voor PBM, heeft de fabrikant 'het vermoeden van overeenstemming' dat het product wat hij produceert hiermee voldoet aan de in bijlage II van de PBM verordening genoemde eisen. Zodra een norm is verouderd en wordt vervangen door een actuelere versie, verliest de PBM die in het verleden is gecertificeerd op basis van de toenmalige norm zijn 'vermoeden van overeenkomst' met de 'essentieel gezondheid- en veiligheidseisen' vanuit de PBM verordening. Bijvoorbeeld, de algemene eisen voor beschermende handschoenen staan omschreven in de norm EN 420:2003+A1:2009.

Deze norm is dus voor het laatst aangepast in 2009 en is op het moment van schrijven de meest actuele norm. De eerdere versie van de norm is gepubliceerd in 2003 en dus in 2009 weer geüpdatet met een bijlage (A1). Belangrijkste wijziging van deze norm was de hoeveelheid Chroom VI in leer die gewijzigd is van 10 mg/kg naar 0,3 mg/kg leer. Er zijn echter nog steeds leren handschoenen in de handel die in 2003 zijn gecertificeerd op de toen geldende norm, maar inmiddels zijn verouderd en dus ook niet meer voldoen aan de "essentieel gezondheid- en veiligheidseisen" vanuit de PBM verordening. Dit kan dus ook het geval zijn met PBM op voorraad die inmiddels niet meer voldoen aan de actuele normen.

Of er daadwerkelijk een veiligheids- of gezondheidsrisico aanwezig is, is mede afhankelijk van de specifieke norm en het soort PBM. Kritische producten zijn indit geval onder meer het voorbeeld van de leren handschoenen, de snijbestendigheid van handschoenen op basis van EN 388, vlamvertragende kleding op basis van EN-ISO 11612, de lasoveral op basis van de EN-ISO 11611, hoge zichtbaarheidskleding op basis van EN-ISO 20471, veiligheidsschoeisel op basis van EN 20345, etc. Producten (PBM) op basis van verouderde normen die reeds in de handel zijn gebracht, mogen nog wel (door-) verkocht worden tot dat het EG typekeur certificaat verloopt. Tussen 21 april 2018 en 21 april 2019 is er nog een overgangsjaar, maar na 21 april 2019 mogen fabrikanten alleen nog PBM in de handel brengen die voldoen aan de meest actuele normen voor PBM. Voor bedrijven met een voorraad 'verouderde PBM' is het advies om hier over de betreffende fabrikant en leverancier te raadplegen en bij kritische producten deze te laten vervangen.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2444) 7003 vestigingen
ISO 50001 (34) 382 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (333) 1381 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001