Laatste ontwikkelingen energie - december 2019

» Laatste ontwikkelingen energiemanagement en energiewetgeving:

 1. Energiebesparingsplicht en Informatieplicht in Activiteitenbesluit
 2. Energieaudit op basis van Energie Efficiency Directive (EED)
 3. Alternatieve invulling EED-energieaudit
 4. Convenanten MJA en MEE lopen af 
 5. Rolverdeling RVO en Omgevingsdiensten bij realiseren energiebesparing
 6. Welke mogelijkheden voor certificatie zijn er ter ondersteuning van energiebesparing?

 

» Nieuw certificatieschema ISO 50001

» NIEUW: Best Practice CO2-reductiemanagement met ISO 14001

» Energiedocumenten op mijn.sccm

1. Energiebesparingsplicht en Informatieplicht in Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat de drijver van een inrichting alle energiebesparende maatregelen neemt die zich in 5 jaar of sneller terugverdienen. Deze verplichting geldt niet voor kleinverbruikers of voor categorie C-inrichtingen uit het Activiteitenbesluit. Meer toelichting bij Infomil.

Aanvullend op deze energiebesparingsplicht is sinds 1 juli 2019 de informatieplicht van toepassing waarvoor inrichtingen moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn genomen en dit elke 4 jaar moeten herhalen. Dit gebeurt op basis van de erkende maatregellijsten energiebesparing. Bepaalde categorieën inrichtingen zijn uitgesloten van de informatieplicht. Welke organisaties dit zijn en meer informatie over de informatieplicht energiebesparing vindt u bij de RVO.

2. Energieaudit op basis van Energie Efficiency Directive (EED)

De Energie Efficiency Directive (EED) is een Europese verordening, onderdeel van de EED is de verplichting tot de uitvoering van een zogenaamde energieaudit. Deze verplichting is van toepassing op alle organisaties met een economische activiteit waarop de volgende criteria van toepassing zijn:

 • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen of
 • een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Alle organisaties die voldoen aan de bovenstaande criteria moeten op uiterlijk 31 december 2020 of vier jaar na het indienen van de vorige audit, een energieaudit hebben uitgevoerd en hebben gerapporteerd. Bij de eerste ronde energieaudits in 2015/2016 waren organisaties die onder een MJA- of MEE-convenant vielen vrijgesteld. Dit is nu niet meer van toepassing (zie 3). De energieaudit moet elke 4 jaar worden herhaald. Een sjabloon voor het opstellen van een auditverslag is te downloaden van de site van RVO. Het is niet verplicht het sjabloon te gebruiken. Het EED biedt mogelijkheden voor een alternatieve invulling, dan hoeft geen energieauditverslag te worden ingediend (zie volgende paragraaf). Indien voor een of meerdere sites/vestigingen van een organisatie een alternatieve invulling is geregeld, dan hoeft dit onderdeel van de organisatie niet meer in de energieaudit te worden meegenomen. Meer informatie over de EED vindt u hier en op de website van de RVO.

3. Alternatieve invulling EED-energieaudit

Een energieaudit moet aan een groot aantal eisen voldoen. Een sjabloon voor het opstellen van een auditverslag is te downloaden van de website van RVO. Maar, er zijn ook alternatieve manieren om een aan de EED-plicht te voldoen. In het uitvoeringsbesluit is hiervoor de ISO 50001 voor energiemanagement genoemd. Daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een aantal keurmerken erkend waarmee aan de EED wordt voldaan. Een van deze keurmerken is het CO2-reductiemanagementschema van SCCM. Dit laatste schema is een aanvulling op het gecertificeerde ISO 14001-managementsysteem. Met de aanvulling op ISO 14001 (alleen geschikt voor Nederlandse situaties) of het ISO 50001-schema (internationaal te gebruiken) is meer vrijheid in de invulling van eisen dan via de energieaudit. Met beide normen brengt u meer diepgang in uw managementsysteem aan met betrekking tot energie. Meer informatie over ISO 50001 in het artikel over het nieuwe certificatieschema ISO 50001 van deze nieuwsbrief. Meer informatie over CO2-reductiemanagement vindt u hier. Een overzicht van goedgekeurde keurmerken is te vinden op de website van RVO.

4. Convenanten MJA en MEE lopen af

Op basis van de Meerjarenafspraken Energie–efficiëntie (MJA3) en Energie–efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) dienen organisaties die toegetreden zijn een energie-efficiëntieplan (EEP) op te stellen. Het huidige plan loopt van 2017-2020. De overheid is voornemens om na het einde van het huidige MJA3-cyclus geen nieuwe MJA meer te starten. Dit betekent dat MJA- en MEE-bedrijven waarop de criteria van de EED-energieaudit van toepassing zijn niet langer zijn vrijgesteld voor deze auditplicht. Deze organisaties moeten uiterlijk 31 december 2020 het verslag van de energieaudit hebben ingediend bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) of op een alternatieve manier aan de EED voldoen.

Voor de MJA-bedrijven is het daarom van belang om te bepalen of de plicht tot de uitvoering en rapportage van de energieaudit van toepassing is. Dit kan met de wetchecker.

5. Rolverdeling RVO en Omgevingsdiensten bij realiseren energiebesparing

In 2019 heeft RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) meer taken en bevoegdheden gekregen bij het toezicht en handhaving van de verschillende verplichtingen gericht op energiebesparing. In het volgende schema is de rolverdeling tussen RVO en omgevingsdiensten samengevat.

INSTRUMENT ROL RVO ROL OMGEVINGSDIENST
Activiteitenbesluit – Informatieplicht energiebesparing

RVO houdt toezicht op tijdig voldoen aan Informatieplicht energiebesparing. RVO kan bestuurlijke boetes opleggen ingeval niet (tijdig) informatie wordt ingediend. RVO beoordeelt digitaal ingediende informatie en signaleert inhoudelijke bijzonderheden t.b.v. handhaving door Omgevingsdienst.

 

 
Activiteitenbesluit - Energiebesparingsplicht  (investeringen met TVT < 5 jaar)  

Handhaving ingeval uit ingediende informatie blijkt dat energiebesparende maatregelen (op basis van maatregellijsten) niet zijn geïmplementeerd.

 

EED-energieaudit

RVO houdt toezicht op tijdig indienen van energieaudit en de kwaliteit ervan of het voldoen aan een alternatief (zoals ISO 50001-certificaat). RVO kan bestuurlijke boetes opleggen ingeval energieaudit niet (tijdig) wordt ingediend.

 

Gebruikt informatie uit energieaudit bij handhaving energiebesparingsplicht.
MJA en MEE (tot eind 2020) RVO houdt toezicht op tijdig indienen van jaarlijkse rapportages en EEP (energie-efficiëntieplan). RVO signaleert inhoudelijke bijzonderheden t.b.v.  Omgevingsdienst Gebruikt informatie uit MJA-rapportages en EEP bij handhaving energiebesparingsplicht.

6. Welke mogelijkheden voor certificatie zijn er ter ondersteuning van energiebesparing?

Een milieumanagementsystemen op basis van ISO 14001 en/of een energiemanagementsysteem op basis van ISO 50001 zijn hulpmiddelen voor organisaties om systematisch te werken aan energiebesparing.  In aanvulling op ISO 14001 heeft SCCM het certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001 ontwikkeld. Een ISO 50001-certificaat en een CO2-reductiemanagementcertificaat kunnen worden gebruikt om te voldoen aan de EED-energieauditverplichting. In onderstaande tabel staan de belangrijkste overwegingen.

CERTIFICAAT TOEPASSING
ISO 14001

Naast energie ook andere milieuaspecten. Energieverbruik beperkt van omvang en gebruik goed te beheersen. Geeft geen invulling aan de EED-energieauditplicht.

 

ISO 14001 + CO2-reductiemanagement 

Naast energie ook andere milieuaspecten. Energieverbruik beperkt van omvang en gebruik goed te beheersen. Geeft wel invulling aan de EED-energieauditplicht.

 

ISO 14001 + ISO 50001

Naast energie ook andere milieuaspecten. Energieverbruik omvangrijk en beheersing van energiegebruik vraagt veel aandacht. Geeft wel invulling aan de EED-energieauditplicht.

 

ISO 50001 Naast energie nauwelijks andere milieuaspecten. Energieverbruik omvangrijk en beheersing van energiegebruik vraagt veel aandacht. Geeft wel invulling aan de EED-energieauditplicht.

» Nieuw certificatieschema ISO 50001

Op 21 augustus 2018 is de norm ISO 50001:2018 gepubliceerd. Hiermee is deze norm voor energiemanagement aangepast aan de ISO High Level Structure (HLS). Deze HLS- structuur is ook gebruikt in de ISO 9001, 14001 en 45001 waardoor de integratie van managementsystemen wordt vereenvoudigd. Vanaf 21 februari 2020 worden alle audits uitgevoerd volgens de nieuwe norm en vanaf 21 augustus 2021 zijn certificaten volgens ISO 50001:2011 niet meer geldig. Kijk hier voor meer informatie over termijnen.

In hoofdstuk 2 van het certificatieschema wordt een toelichting en interpretatie van de ISO 50001 gegeven. Dit hoofdstuk helpt bij het opzetten van een energiemanagementsysteem om te begrijpen wat er verwacht wordt en welke elementen niet mogen ontbreken in het systeem. Als er nog geen managementsysteem in de organisatie aanwezig is dan kan voor het opzetten van een dergelijk systeem gebruik worden gemaakt van het stappenplan dat SCCM ontwikkelde voor ISO 14001 en ISO 45001. Dit stappenplan is ook goed te gebruiken voor een ISO 50001-managementsysteem.

 

» NIEUW: Best Practice CO2-reductiemanagement met ISO 14001

KAM-coördinator Frank van de Mortel van personenvervoerder/zakenreisorganisator Munckhof Groep vertelt in deze best practice over de ervaringen met de implementatie van CO2-reductiemanagement met ISO 14001. Download hier de best practice.

Energiedocumenten op mijn.sccm

De wettelijke eisen op gebied van energie zijn op mijn.sccm verder uitgewerkt dan hier in de nieuwsbrief. De volgende documenten zijn beschikbaar:

 • Energieregelgeving voor bedrijven
 • Informatieplicht energiebesparing
 • Energieprestatie gebouwen
 • CO2-emissiehandel
   

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001