Webinar Arbocatalogus - vragen en antwoorden

Tijdens het webinar over de arbocatalogus van 21 april zijn vragen gesteld, die wij hieronder beantwoorden.

Arbocatalogus

RI&E

RI&E en COVID-19


Arbocatalogus

Vraag: Hoe bepaal ik onder welke arbeidscatalogus ons bedrijf valt? We vallen niet onder een CAO.

Antwoord: In de beleidsregel staat dat een catalogus wordt ontwikkeld en ingediend door sociale partners. Het is daarbij niet van belang of er een CAO in de branche van toepassing is. Een arbocatalogus moet wel door sociale partners zijn ingediend en de sociale partners moeten ook in die sector actief zijn. Het hebben van een CAO is dan een goede indicatie. Als sociale partners er voor kiezen om geen arbocatalogus in te dienen dan kan het dus zijn dat er geen arbocatalogus voor een bedrijfstak is. Bedrijven waarvoor geen arbocatalogus van toepassing is, moeten zonder catalogus voldoen aan Arbowet- en regelgeving.

Vraag: Heb ik goed begrepen dat de arbocatalogus in de plaats komt van wetgeving? Concreet: 5x beter (Metalektro) heeft de (ingewikkelde) machinerichtlijn bijzonder eenvoudig samengevat in enkele machinechecklists. Betekent dit dat 'voldoen aan 5x beter' voldoende is, terwijl goed voorstelbaar is dat in detail niet aan Machinerichtlijn wordt voldaan? 

Antwoord: Een bedrijf mag er vanuit gaan dat als de inspectie SZW de arbocatalogus positief heeft getoetst en het bedrijf hanteert de arbocatalogus, hij daarmee voldoet aan wet- en regelgeving. Essentieel is dan wel dat de machinechecklist positief getoetst is. Als dat niet het geval is dan moet het bedrijf voldoen aan de machinerichtlijn.

Vraag: Een catalogus geldt alleen voor de branche waar deze voor beschreven is. In de arbocatalogus voor de binnenvaart komen sjorders voor, maar er is geen catalogus voor de terminals waar zeeschepen gesjord worden. Gelden de regels dan wel of niet voor sjorders op de terminal?

Antwoord: Alleen als er een arbocatalogus is voor terminals, dan vallen de sjorders op de terminal eronder. Aangezien deze arbocatalogus er niet is, moeten de terminals zonder arbocatalogus voldoen aan Arbowet- en regelgeving. Wel kan het bedrijf nagaan of de maatregelen uit de arbocatalogus van de binnenvaart ook de stand van de techniek weergeeft voor de terminals.

Vraag: Is er een arbocatalogus voor een certificatie- en inspectie-instelling?

Antwoord: Nee, er is voor certificatie- en inspectie-instellingen geen arbocatalogus aanwezig. Alle arbocatalogi zijn te vinden op het Arboportaal en via een trefwoord kan gezocht worden naar een catalogus. 

Vraag: Hoe gaat ISZW om met verschillen in Arbocatalogi?

Antwoord: elke branche kiest zelf welke arbeidsrisico’s en maatregelen in de arbocatalogus worden geregeld en op welke manier. De Inspectie SZW toetst of met de maatregelen invulling wordt gegeven aan de doelvoorschriften van de Arbowet- en regelgeving wordt voldaan. Maatregelen die niet gekoppeld zijn aan een wettelijke eis worden niet beoordeeld. De eigen keuze van de branche en de verschillen in stand van de wetenschap zorgt voor verschillen tussen verschillende branches. 

Vraag: Hoe vindt toetsing door iSZW plaats? Is het resultaat van de toetsing van de catalogi ook openbaar?

Antwoord: De punten waarop beoordeeld wordt bij de toetsing zijn beschreven in de sheets van het webinar en staan ook op de site van de Inspectie SZW. Het positieve resultaat van de toetsing is een goedgekeurde arbocatalogus. De rapportage van de toetsing is niet openbaar, tenzij de branche besluit dit openbaar te maken.

Vraag: Een arbocatalogus is openbaar en kosteloos beschikbaar, hoe te handelen als een branche toch geld vraagt?

Antwoord: Dit is in strijd met de beleidsregel, mocht dit toch het geval zijn dan kan dit bij Inspectie SZW worden gemeld.

RI&E

Vraag: Hoe vaak of op welke momenten moet je de RI&E laten toetsen?

Antwoord: De RI&E moet actueel zijn, er is in de wet niet vastgelegd met welke termijn deze moet worden gereviewd of herzien. Bij wijzigingen in bijvoorbeeld de organisatie, het machinepark of nieuwe arbeidsrisico’s moet de RI&E worden geactualiseerd en herzien. Als de RI&E wordt aangepast, dan moet deze ook weer worden beoordeeld door een kerndeskundige als er sprake is van een maatwerkregeling en anders ook nog door een gecertificeerde arbodienst. Uiteraard moet het ook ter instemming op grond van artikel 27 Wet op de Ondernemingsraden aan de OR ter instemming worden voorgelegd.

Vraag: Hoe om te gaan met mensen die reizen door het buitenland?

Antwoord: de Arbowet is van toepassing in Nederland.

Vraag: Is er een termijn voor het oplossen van de maatregelen in het plan van aanpak met risico laag, midden en hoog?

Antwoord: Dit is niet vastgelegd in de wet. De Inspectie SZW gaat bij inspecties uit van de stand der techniek binnen de branche en maakt een vergelijking met andere bedrijven in de branche. Het doel is dat alle bedrijven ongeveer met dezelfde snelheid maatregelen uitvoeren. 

RI&E en COVID

Vraag: Moet je de hele RIE aanpassen of mag je ook de risico’s van COVID toevoegen? En mag dit deel van de RI&E ook als los document blijven zonder toe te voegen aan de RI&E? En moet het COVID-deel van de RI&E ook worden getoetst?

Antwoord: De risico’s van COVID kunnen aan de RI&E worden toegevoegd. Als de rest van de RI&E nog actueel is, dan hoeft dat deel niet opnieuw gedaan te worden. Het COVID-deel mag ook als los deel bij de RI&E worden opgesteld. Het toevoegen van COVID betekent een verandering van de RI&E die goedgekeurd moet worden door een kerndeskundige of als er geen maatwerkregeling is door een gecertificeerde arbodienst. Uiteraard moet het ook ter instemming op grond van artikel 27 Wet op de Ondernemingsraden aan de OR ter instemming worden voorgelegd.

Meer informatie over COVID in de RI&E in de ‘Algemene Handreiking COVID-19' op de website van de SER.
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001