Certificatie en naleving wet- en regelgeving

Meer dan 2000 bedrijven in Nederland hebben op dit moment een gecertificeerd milieu- of arbomanagementsysteem. Zij committeren zich hiermee aan het systematisch, continu verbeteren van hun milieu- of G&VW-prestaties. Maar wat zegt zo’n certificaat en welke garanties geeft het? Kan er bijvoorbeeld een certificaat zijn terwijl een bedrijf niet voldoet aan de wet- en regelgeving? Om deze vragen te kunnen beantwoorden moeten we kijken naar het certificatieproces en de rolverdeling tussen certificatie-instelling (CI) en overheid, onder andere bij incidenten. SCCM heeft dit vraagstuk uitgewerkt in de Notitie betekenis certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving, zie onderaan deze pagina.

Certificatieproces en rolverdeling

Certificatie is geen toets is op de naleving van wet- en regelgeving, maar een toets van het managementsysteem. Tijdens het certificatieproces beoordeelt de CI of het managementsysteem aan de ISO 14001- of de ISO 45001-norm voldoet. Dus of een organisatie kan aantonen dat het voorzieningen heeft getroffen waarmee de wet- en regelgeving kan worden nageleefd. Een certificaat is drie jaar geldig. Met het afgeven van een certificaat verwacht de CI dat de gecertificeerde organisatie in deze periode blijft voldoen aan de norm. De CI toetst dit in die periode steekproefsgewijs.

Het bevoegd gezag voert controles uit om te kunnen beoordelen of het bedrijf daadwerkelijk voldoet aan de geldende wetten en regels. Zij kan hierbij gebruikmaken van de informatie die het gecertificeerde managementsysteem genereert, bijvoorbeeld de identificatie en evaluatie van risico’s, het overzicht met van toepassing zijnde wet- en regelgeving, monitoringinformatie enzovoort.

Afwijkingen

Het kan voorkomen dat een bedrijf een certificaat heeft, maar niet voldoet aan de wet- en regelgeving. Als het managementsysteem goed functioneert, zouden dergelijke afwijkingen door het bedrijf zelf moeten worden geconstateerd. Het kan ook gebeuren dat het bevoegd gezag de afwijking constateert en vervolgens handhavend optreedt. Ook de CI kan een afwijking van de wet- en regelgeving constateren. De CI controleert of de afwijking binnen de gestelde termijn wordt opgelost.

Het is in het belang van alle partijen dat de oorzaak van de afwijking boven water komt, zodat herhaling in de toekomst kan worden voorkomen. In alle gevallen moet het bedrijf aangeven op welke manier de afwijking is opgelost en indien noodzakelijk welke verbeteringen in het managementsysteem worden aangebracht.

Wat is de waarde van een certificaat?

De toegevoegde waarde van een gecertificeerd managementsysteem is dat een bedrijf op deze manier aantoont dat het een werkende systematiek heeft om de naleving van wet- en regelgeving te borgen. Een goed functionerend manamentsysteem brengt afwijkingen naar boven, waardoor het bedrijf zelf verbeteringen kan aanbrengen. Door het certificatieproces worden in het managementsysteem verbeteringen aangebracht die tot een hoger niveau van naleving leiden.

Link
Notitie betekenis van certificatie in relatie tot naleving wet- en regelgeving
 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001