ISO 50001

De officiële benaming van de eerste versie is NEN-EN-ISO 50001:2011 en die van de tweede versie NEN-EN-ISO 50001:2018. Beide versies zijn in het Nederlands beschikbaar. De norm wordt in Nederland uitgegeven door NEN (Nederlands Normalisatie-instituut). ISO 50001 is het instrument om bedrijven te ondersteunen bij hun energiebeheer en bij het besparen van energie en kosten. De norm biedt richtlijnen voor allerlei organisaties van klein tot groot die op een systematische wijze hun energieprestaties willen verbeteren.

Inhoud pagina:
ISO 50001 <> ISO 14001
Plan-do-check-act cyclus
Invoering ISO 50001
Nieuwe ISO 50001-norm
Links

ISO 50001 <> ISO 14001

Verbetering van energieprestaties kan op basis van een gedetailleerd inzicht in het energieverbruik en het gebruik ervan. Ten opzichte van de ISO 14001-norm worden zwaardere eisen gesteld aan de diepgang van de monitoring van het energieverbruik, de identificatie van mogelijke verbeteringen en doelstellingen om deze te realiseren. Daar waar energie een van de milieuaspecten is in de ISO 14001-norm is het in de ISO 50001-norm het centrale onderwerp, een verdieping dus. Een duidelijk verschil met de ISO 14001-norm is dat de ISO 50001 zich alleen richt op het eigen energieverbruik van de organisatie en niet op het verbruik van energie in de keten.

Plan-do-check-act cyclus

De basis voor het energiemanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 50001 stelt, naast deze uitvoeringscyclus ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • het gericht zijn op de continue verbetering van de energieprestaties;
  • het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Invoering ISO 50001

Wanneer een organisatie ISO 50001 gebruikt als verdieping op een al aanwezig milieumanagementsysteem zijn er de volgende aandachtspunten:

  • In het beleid moet expliciet naar voren komen dat er een commitment is tot het verbeteren van de energieprestaties.
  • Onderscheid wordt gemaakt tussen het energieverbruik (de energie die wordt ingekocht of geproduceerd) en het energiegebruik (de wijze waarop de ingekochte energie wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verwarming, verlichting). Uitgangspunt is dat een organisatie goed inzicht in beide heeft zodat een ‘energiebalans’ kan worden opgesteld.
  • Zogenaamde ‘uitgangswaarden’ (baselines) moeten worden opgesteld als referentiekader voor de ontwikkeling van het energiegebruik.
  • De norm vraagt om het definiëren van energieprestatie-indicatoren voor het monitoren en meten van de energieprestaties.
  • Expliciete aandacht moet er zijn voor de mogelijkheid om energie te besparen bij het ontwerp van nieuwe of gerenoveerde faciliteiten, uitrustingen of processen.

Nieuwe ISO 50001-norm

Op 21 augustus 2018 is de nieuwe versie van de ISO 50001-norm gepubliceerd. Deze versie is net als de ISO 14001:2015-norm gebaseerd op de zogenaamde ISO High Level Structure (HLS) (HLS). Dit betekent dat de nieuwe ISO 50001-norm dezelfde hoofdstukindeling en basistekst heeft als bijvoorbeeld ISO 14001:2015. Het beleid van ISO is dat alle managementsysteemnormen een vergelijkbare opzet hebben zodat integratie van managementsystemen wordt vergemakkelijkt. Voor organisaties die al veel aandacht aan het energieverbruik geven zal het integreren van energiemanagement in een milieumanagementsysteem een beperkte inspanning zijn.

Organisaties met een ISO 50001:2011-certificaat hebben drie jaar de tijd om over te stappen op de nieuwe norm. Audits van certificatie-instellingen worden vanaf 21 februari 2020 uitgevoerd op basis van ISO 50001:2018. Indien dan nog niet wordt voldaan aan ISO 50001:2018 kan het ISO 50001:2011 certificaat nog wel worden behouden/verlengd (ervan uitgaande dat aan de eisen van de 2011-versie wordt voldaan).

De spelregels voor het certificeren van het energiemanagementsysteem en een toelichting op de normelementen liggen vast in het certificatieschema ISO 50001

Voor een nadere indicatie wanneer u welke versie van de norm kunt gebruiken bij de voorbereiding van een (her)certificatietraject, klik hier.

Links
ISO 50001 in detail
Stappenplan opzetten managementsysteem 
Certificatieschema ISO 50001:2018

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001