Wat is ISO 45001?

ISO 45001 is de in 2018 gepubliceerde internationale norm voor een managementsysteem gericht op ‘gezond en veilig werken’, afgekort G&VW. ISO 45001 is toepasbaar voor zowel grote als kleine organisaties en is onafhankelijk van de sector.

De gezonde en veilige werkomgeving wordt gerealiseerd door systematisch en met betrokkenheid van de medewerkers de gevaren en risico’s te inventariseren en vervolgens maatregelen te nemen om deze te voorkomen en/of te beheersen. Door het volgen van de plan-do-check-act-cyclus wordt continue verbetering gerealiseerd. Dit moet leiden tot hogere tevredenheid van medewerkers en minder verzuim door ziekte of ongevallen. Een win-winsituatie voor medewerkers en organisatie.

Op deze pagina vindt u het volgende:


Samenvatting eisen ISO 45001

Een samenvatting van de eisen van een managementsysteem op basis van ISO 45001 vindt u hieronder.

Contextanalyse 13

De organisatie inventariseert en houdt actueel wat in- en extern:

  • de belangrijke ontwikkelingen zijn (bijvoorbeeld qua technologie; wettelijke eisen etc.) die belangrijk zijn voor G&VW-beleid.
  • de behoeften en verwachtingen van bijvoorbeeld medewerkers en opdrachtgevers zijn ten aanzien van G&VW.

G&VW-beleid

De directie legt schriftelijk de uitgangspunten voor het G&VW-beleid vast en verbindt zich onder andere aan het voldoen aan wettelijke en andere eisen, het wegnemen van gevaren en verminderen van risico’s, betrekken van medewerkers en continue verbetering.

Consultatie en participatie van medewerkers

De organisatie zorgt dat medewerkers op alle niveaus van de organisatie worden betrokken bij zowel de ontwikkeling, uitvoering als evaluatie van het G&VW-beleid.

Identificatie van gevaren en beoordeling van risico’s en kansen

De organisatie zorgt voor een systematisch en actueel en gedocumenteerd inzicht in de gevaren en risico’s en kansen in verband met bijvoorbeeld fysieke belasting; fysische belasting; gevaarlijke stoffen; valgevaar; psychosociale arbeidsbelasting; machineveiligheid etc.

Wettelijke en andere eisen

De organisatie legt alle wettelijke en andere eisen op het gebied van G&VW vast en houdt deze actueel. Andere eisen kunnen er zijn van bijvoorbeeld opdrachtgevers, verzekeringsmaatschappijen etc.

Doelstellingen en planning

Op basis van de risico’s, kansen, wettelijke eisen en de uitkomsten van de contextanalyse worden doelstellingen (zowel operationeel als strategisch) geformuleerd met een planning voor de realisatie.

Competenties, bewustzijn en communicatie

Er wordt voor gezorgd dat medewerkers over de competenties beschikken (door bijvoorbeeld opleiding en training) die nodig zijn om de G&VW-doelstellingen te realiseren. Medewerkers worden ook bewust gemaakt van de gevaren en risico’s die aan de orde kunnen zijn en hoe daarmee om moet worden gegaan.

Operationele planning en beheersing

Afspraken worden gemaakt over de wijze waarop dagelijks wordt gehandeld en gezorgd dat aan alle verplichtingen wordt voldaan en alle maatregelen ook in de praktijk worden gebracht. Hierbij hoort ook de afstemming met andere partijen (zoals onderaannemers) die op dezelfde locatie werken. 

Management van wijzigingen

Extra risico’s ontstaan op het moment dat er veranderingen zijn in het dagelijkse patroon. Door vooraf na te denken over de mogelijke gevaren en risico’s van, of van effecten op andere processen op de veranderingen kunnen maatregelen worden getroffen om hierop te anticiperen.

Voorbereiding op noodsituaties

Noodsituaties kunnen bijzondere G&VW-risico’s met zich meebrengen. Mogelijke noodsituaties (scenario’s) worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld brand). Maatregelen worden genomen om enerzijds noodsituaties te voorkomen en anderzijds adequaat te reageren wanneer zich een noodsituatie voordoet. De scenario’s worden geoefend.

Monitoren, meten en evalueren   

Bijgehouden wordt of de doelen en planningen worden gerealiseerd. Acties worden ondernomen wanneer dat nodig is. Onderdeel hiervan is de eigen beoordeling of blijvend aan alle wettelijke en andere eisen wordt voldaan.

Interne audits en directiebeoordeling

Interne audits worden uitgevoerd om te beoordelen of het managementsysteem voldoet aan de norm en functioneert. De directie beoordeelt alle resultaten en nieuwe inzichten uit de actuele contextanalyse en stelt doelstellingen bij om een continue verbetering te realiseren van zowel systeem als prestaties.

Waarom ISO 45001?

Medewerkers verwachten een veilige en gezonde werkomgeving en presteren beter als er zekerheid is over een gezonde en veilige werkplek. Ook opdrachtgevers/klanten van organisaties verwachten dat de medewerkers die worden ingezet een veilige werkomgeving wordt geboden. Organisaties die werken volgens ISO 45001 laten zien dat zij systematisch werken aan de arbeidsomstandigheden en de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers.

Wat betekent ISO 45001 in relatie tot verzuim en arbeidsongevallen?

ISO 45001 is erop gericht om verzuim door arbeidsgerelateerde ziekte en ongevallen te voorkomen. Dit sluit uiteraard niet uit dat er ook bij ISO 45001-gecertificeerde organisaties nog ongevallen en verzuim kunnen voorkomen. Door gerichte maatregelen moet de kans daarop kleiner worden. Door de plan-do-check-act-cyclus wordt duidelijk waar de maatregelen nog tekort schieten en verder verbeterd moeten worden. Ongevallen en bijna ongevallen worden door de organisatie geregistreerd en onderzocht en in het geval er melding moet worden gedaan bij I-SZW is de uitvoering daarvan geborgd. 

Wat zijn de voordelen van ISO 45001?

ISO 45001 biedt hét raamwerk om structureel en systematisch te werken aan een gezonde en veilige werkomgeving. Dit is de basis voor hogere werknemerstevredenheid met betere prestaties en minder verzuim als gevolg.

Een aantal andere voordelen van ISO 45001 op een rij:

  • Logische aanpak die aansluit bij milieu- en kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001 en ISO 14001);
  • Gericht op zowel operationele als strategische verbeteringen;
  • Internationaal erkende norm met ook internationaal afgestemde certificatie;
  • Compliance met wettelijke en andere eisen is integraal onderdeel;
  • Gezondheid is integraal opgenomen (inclusief psychosociale arbeidsomstandigheden);
  • Reductie van verzuim door reduceren van arbeidsgerelateerde ziekte en ongevallen;
  • Organisatie bepaalt zelf de maatregen die nodig zijn om risico’s te beheersen;
  • Basis om invulling te geven aan verschillende Sustainable Development Goal’s (SDG’s).

Handige downloads voor het opzetten van een milieumanagementsysteem volgens ISO 45001

SCCM heeft een aantal documenten ontwikkeld die handig zijn als u een managementsysteem volgens ISO 45001 gaat opzetten. U vindt ze hier.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001