ISO 14001 en CO2-reductiemanagement

Om de prestaties van ISO 14001-gecertificeerde organisaties ten aanzien van CO2-reductie zichtbaar te maken, heeft SCCM een certificatieschema ontwikkeld waarmee dit aantoonbaar kan worden gemaakt.

 

Waarom een aanvulling op ISO 14001?

Een van de eisen uit de Europese Energie Efficiency Directive (EED) is dat een organisatie een zogenaamde energieaudit moet uitvoeren. De EED biedt de mogelijkheid om een ISO 14001-certificaat daarvoor te gebruiken wanneer daar een ‘module’ aan toe wordt gevoegd die zeker stelt, dat voldaan wordt aan de eisen uit de EED. Met dit aanvullende certificatieschema wordt daaraan voldaan. Dit certificatieschema kan alleen in combinatie met het ISO 14001-certifcatieschema van SCCM worden toegepast.

Voor niet EED-plichtige organisaties kan het certificatieschema gebruikt worden om aan te tonen dat het zich heeft gecommitteerd aan het terugbrengen van het energieverbruik en CO2-emissies en hier maatregelen voor neemt. Steeds meer relaties vinden dit belangrijk en nemen het bijvoorbeeld mee bij de selectie van een leverancier.

ISO 14001 <> ISO 50001

In het certificatieschema worden specifieke eisen gesteld aan de wijze waarop een organisatie het onderwerp energie binnen het milieumanagementsysteem invult. Alle eisen gesteld in de ISO 14001-norm zijn van toepassing. Het belangrijkste verschil met ISO 50001 betreft de diepgang van onderdelen van het managementsysteem. Het verschil zit bijvoorbeeld in de eisen voor de interne audits en de management review. Waar deze voor ISO 50001 alleen voor energie worden uitgevoerd of opgesteld, worden deze voor het CO2-reductiemanagement voor alle milieuaspecten gedaan, inclusief energie/CO2. Dit verschil tussen specifieke aandacht voor energie of energie als een van de milieuaspecten is ook op andere gebieden terug te vinden. Ten aanzien van het energieverbruik moet bij beide normen het verbruik voor tenminste 90% in kaart worden gebracht.

Certificering op twee niveaus

Het certificaat CO2-reductiemanagement kan op twee niveaus worden verstrekt:

  • Niveau 1 Energiemanagement: op dit niveau worden per energiedrager de mogelijkheden tot energiebesparing bepaald voor de scopes 1- en 2-emissies, aangevuld met transport (voor zover beïnvloedbaar).
  • Niveau 2 CO2-management: op dit niveau wordt een integrale benadering toegepast en vindt voor de verschillende energiedragers een omrekening plaats naar CO2-emissies en worden keuzes gebaseerd op het realiseren van een maximale reductie van CO2-emissies. Daarnaast worden explicietere eisen aan de identificatie van scope 3-emissies gesteld.

Zowel organisaties met een certificaat op niveau 1 als niveau 2 voldoen aan de eisen gesteld die de EU Energy Efficiency Directive (EED) stelt aan de uitvoering van een energieaudit. Voorwaarde is wel dat de scope van het certificaat en het managementsysteem ook betrekking heeft op de organisatie en activiteiten die onder de EED-verplichting vallen. Het is aan de Omgevingsdienst om dit vast te stellen. Ook de organisaties die niet aan de EED hoeven te voldoen, gelden de twee niveaus waarmee wordt aangetoond dat het energieverbruik in kaart is gebracht en op een structurele wijze aandacht wordt besteed aan energie besparing en op niveau 2 CO2-besparing.

Schema SCCM voldoet aan eisen EED

Met het certificatieschema CO2-reductie met ISO 14001 van SCCM kunt u ervan uitgaan dat u aan alle EED-eisen voldoet. Een belangrijk verschil ten opzichte van andere certificaten is dat in de EED al de mogelijkheid is vastgelegd dat een ISO 14001-certificaat kan worden gebruikt wanneer gewaarborgd is dat de energieanalyse met voldoende diepgang is uitgevoerd. Dat is met het schema van SCCM het geval.

De kenmerken van het certificatieschema CO2-reductiemanagement op een rijtje:

  • Alleen toepasbaar in combinatie met ISO 14001-certificaat geregistreerd bij SCCM.
  • Bevat eisen aan de inventarisatie van energieverbruik en -gebruik en de koppeling aan het milieumanagementsysteem.
  • De combinatie met ISO 14001 zorgt voor structurele verankering van de doelstellingen om het energieverbruik te reduceren.
  • Continu aandacht door jaarlijkse audits door een certificatie-instelling.
  • In het certificatieschema zijn twee niveaus. Op niveau 2 wordt energieverbruik ook omgerekend naar CO2-emissies. 
  • Met zowel niveau 1 als 2 wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van de EED (zie factsheet RVO).
  • Certificaten worden gepubliceerd op www.sccm.nl.

Database gecertificeerde bedrijven

Organisaties gecertificeerd op basis van het certificatieschema CO2-reductie met ISO 14001 worden als zodanig aangemerkt in de database van gecertificeerde organisaties op onze website.

 

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001