Alfons Veldkamp, DEKRA

"Dankzij ISO 14001 zijn bedrijven in gaan zien dat aandacht voor het milieu kosten bespaart, dus geld oplevert.”
 
 

ISO 14001

Om de prestaties van ISO 14001-gecertificeerde organisaties ten aanzien van CO2-reductie zichtbaar te maken, heeft SCCM een certificatieschema ontwikkeld waarmee dit aantoonbaar kan worden gemaakt.

 

Waarom een aanvulling op ISO 14001?

Een van de eisen uit de Europese Energie Efficiency Directive (EED) is dat een organisatie een zogenaamde energieaudit moet uitvoeren. De EED biedt de mogelijkheid om een ISO 14001-certificaat daarvoor te gebruiken wanneer daar een ‘module’ aan toe wordt gevoegd die zeker stelt, dat voldaan wordt aan de eisen uit de EED. Met dit aanvullende certificatieschema wordt daaraan voldaan. Dit certificatieschema kan alleen in combinatie met het ISO 14001-certifcatieschema van SCCM worden toegepast.

ISO 14001 <> ISO 50001

In het certificatieschema worden specifieke eisen gesteld aan de wijze waarop een organisatie het onderwerp energie binnen het milieumanagementsysteem invult. Alle eisen gesteld in de ISO 14001-norm zijn van toepassing. Het belangrijkste verschil met ISO 50001 betreft de diepgang van het managementsysteem. Het verschil zit bijvoorbeeld in de eisen voor de interne audits en de management review. Waar deze voor ISO 50001 alleen voor energie worden uitgevoerd of opgesteld, worden deze voor het CO2-reductiemanagement voor alle milieuaspecten gedaan, inclusief energie/CO2. Dit verschil tussen specifieke aandacht voor energie of energie als een van de milieuaspecten is ook op andere gebieden terug te vinden. Ten aanzien van het energieverbruik moet bij beide normen het verbruik voor tenminste 90% in kaart worden gebracht.

Certificering op twee niveaus

Het certificaat CO2-reductiemanagement kan op twee niveaus worden verstrekt:

  • Niveau 1 Energiemanagement: op dit niveau worden per energiedrager de mogelijkheden tot energiebesparing bepaald voor de scopes 1- en 2-emissies, aangevuld met transport (voor zover beïnvloedbaar).
  • Niveau 2 CO2-management: op dit niveau wordt een integrale benadering toegepast en vindt voor de verschillende energiedragers een omrekening plaats naar CO2-emissies en worden keuzes gebaseerd op het realiseren van een maximale reductie van CO2-emissies. Daarnaast worden explicietere eisen aan de identificatie van scope 3-emissies gesteld.

Zowel organisaties met een certificaat op niveau 1 als niveau 2 voldoen aan de eisen gesteld die de EU Energy Efficiency Directive (EED) stelt aan de uitvoering van een energieaudit. Voorwaarde is wel dat de scope van het certificaat en het managementsysteem ook betrekking heeft op de organisatie en activiteiten die onder de EED-verplichting vallen. Het is aan de Omgevingsdienst om dit vast te stellen.

Factsheets RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceert factsheets waarin wordt vastgelegd of met een certificaat op basis van het certificatieschema CO2-reductie met ISO 14001 geheel (of gedeeltelijk) wordt voldaan aan de eisen die aan de energie-audit worden gesteld. Deze factsheets vormen een advies aan de Omgevingsdiensten. SCCM heeft het certificatieschema CO2-reductie met ISO 14001 bij RVO ingediend ter beoordeling. Recent heeft RVO besloten om de beoordelingssystematiek te gaan wijzigen, certificatieschema’s zullen strenger worden beoordeeld. Dit betekent dat er een vertraging is opgetreden in de publicatie van nieuwe factsheets. Het zal nog tot medio maart 2018 duren voordat er nieuwe factsheets worden gepubliceerd. De certificatieschema’s waarvoor al een factsheet is gepubliceerd zullen ook opnieuw worden beoordeeld.

Schema SCCM voldoet aan eisen EED

Voor wat betreft het certificatieschema CO2-reductie met ISO 14001 van SCCM kunt u ervan uitgaan dat dit ook bij een strengere beoordeling aan alle EED-eisen voldoet. Een belangrijk verschil ten opzichte van andere certificaten is dat in de EED al de mogelijkheid is vastgelegd dat een ISO 14001-certificaat kan worden gebruikt wanneer gewaarborgd is dat de energieanalyse met voldoende diepgang is uitgevoerd. Dat is met schema van SCCM het geval.

Advies SCCM

Belangrijk om te weten is dat de RVO-factsheet een advies is aan de Omgevingsdienst. Uiteindelijk bepaalt de Omgevingsdienst of een certificaat wel of niet wordt geaccepteerd. Ons advies is daarom om contact op te nemen met de Omgevingsdienst en afspraken te maken over de acceptatie van de aanvulling op het ISO 14001-certificaat in het kader van de EED-plicht. Wij gaan ervan uit dat dit zonder problemen wordt geaccepteerd, sterker nog: het zal worden gewaardeerd dat de ‘ISO 14001-route’ wordt gekozen!

Database gecertificeerde bedrijven

Organisaties gecertificeerd op basis van het certificatieschema CO2-reductie met ISO 14001 worden als zodanig aangemerkt in de database van gecertificeerde organisaties op onze website.

 

Links

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2438) 7501 vestigingen
ISO 50001 (20) 32 vestigingen
OHSAS 18001 (364) 1524 vestigingen
EMAS (4)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001 en #ISO50001