Registratie EMAS

Wanneer de erkende milieuverificateur het milieumanagementsysteem en de milieuverklaring heeft goedgekeurd kan de organisatie een registratie aanvragen bij de ‘competent body’ in de betreffende lidstaat. In Nederland is SCCM door het ministerie van IenM daarvoor aangewezen.

Procedure EMAS-registratie

De procedure voor registratie is als volgt:

  • De organisatie vult een aanvraagformulier in. Door het ondertekenen van het aanvraagformulier verklaart de organisatie in te stemmen met de voorwaarden voor registratie. Bij het aanvraagformulier dient een originele milieuverklaring te worden meegestuurd en een originele verklaring van een erkende milieuverificatie-instelling dat aan alle voorwaarden is voldaan.
  • SCCM voert een administratieve beoordeling uit.
  • SCCM stuurt een brief aan de vergunningverlenende overheden van de organisatie. In deze brief wordt het voornemen tot registratie als EMAS-deelnemer gemeld. De betreffende overheden kunnen daar bezwaar tegen aantekenen, bijvoorbeeld in het geval er sprake is van ernstige overtredingen van milieuvoorschriften.
  • Als er binnen 14 dagen geen bezwaar is ontvangen, registreert SCCM de organisatie als EMAS-deelnemer.
  • Wanneer overheden overwegen een bezwaar in te dienen kan de periode om een bezwaar in te dienen met 14 dagen worden verlengd.
  • De gegevens van de organisatie worden doorgegeven aan de Europese Commissie en in de officiële registratie opgenomen.
  • De organisatie ontvangt van SCCM een ‘Bewijs van Registratie’ in het Nederlands en Engels. Hierop staat dat de organisatie het recht krijgt om het EMAS-logo te voeren.

Vanaf het moment van registratie heeft de EMAS-geregistreerde organisatie een formele relatie met SCCM. In de voorwaarden voor EMAS-registratie van SCCM staat dit nader uitgewerkt. SCCM heeft bijvoorbeeld het recht om bij bijzondere omstandigheden de registratie te schorsen en in te trekken.

Geldigheidstermijn registratie

Een organisatie wordt geregistreerd voor een periode van drie jaar. Eens in de drie jaar dient een complete milieuverklaring te worden ingediend. In de twee tussenliggende jaren kan worden volstaan met een bijgewerkte milieuverklaring. In de bijgewerkte milieuverklaring hoeven alleen de verschillen te worden aangegeven ten opzichte van de laatst uitgebrachte milieuverklaring.

Kleine organisaties kunnen, wanneer zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, een verlichting aanvragen voor de frequentie waarmee een volledige milieuverklaring en een bijgewerkte milieuverklaring moeten worden geverifieerd. In plaats van een driejaarlijkse cyclus voor het opstellen en verifiëren van een complete milieuverklaring is voor deze organisaties een vierjaarlijkse cyclus mogelijk. De bijgewerkte milieuverklaring hoeft dan niet jaarlijks maar tweejaarlijks te worden geverifieerd. Wanneer een kleinere organisatie hier gebruik van wil maken kan een aanvraag bij de competent body worden ingediend. Bij de aanvraag zal ook een verklaring van de verificateur moeten worden gevoegd dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Een belangrijk criterium is of er geen belangrijke milieurisico’s zijn, geen belangrijke wijzigingen aankomen en geen noemenswaardige plaatselijke milieuproblemen zijn.

Corporate registratie

Wanneer de organisatie een onderdeel is van een grotere organisatie is het ook mogelijk dat een zogenaamde ‘corporate-registratie’ wordt aangevraagd in de EU lidstaat waar het hoofdkantoor is gevestigd. In dat geval regelt de competent body in de betreffende lidstaat de registratie in samenwerking met de competent body in de lidstaten waar vestigingen zijn.

Kosten en voorwaarden van registratie

Voor de EMAS-registratie van organisaties die in Nederland zijn gevestigd, worden door SCCM  geen kosten in rekening gebracht. Er worden wel kosten in rekening gebracht wanneer SCCM een corporate registratie moet uitvoeren waarbij ook afstemming met de competent body in het buitenland nodig is. Bij inschrijving voor EMAS-registratie dient de organisatie te verklaren dat wordt ingestemd met de voorwaarden voor registratie. 

Links

Aanmeldingsformulier en voorwaarden EMAS-registratie

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001