Hoe werkt certificatie?

Certificatie betekent dat een onafhankelijke deskundige beoordeelt of het onderwerp van certificatie (product of managementsysteem) aan een duidelijk vastgelegde norm voldoet. Wanneer dat inderdaad het geval is, wordt dit vastgelegd in een officieel document: het certificaat.
 

Certificatie-instellingen

Bureaus die hierbij als onafhankelijke deskundige optreden, worden certificatie-instellingen (CI’s) genoemd. De beoordeling vindt plaats op basis van spelregels (vastgelegd in het certificatieschema) die zijn goedgekeurd door een college van deskundigen (CvD) waarin alle belanghebbende partijen zitting hebben. De Raad voor Accreditatie (RvA) houdt toezicht op de certificatie-instellingen. SCCM heeft voor zowel milieumanagement als het management van gezond en veilig werken (G&VW) een zogenaamd Centraal College van Deskundigen (CCvD) dat werkt voor alle aangesloten certificatie-instellingen. 
 
Een certificatie-instelling geeft een certificaat af wanneer zij het vertrouwen heeft dat een organisatie aan de norm voldoet en daaraan kan blijven voldoen. Minstens eenmaal per jaar wordt gecontroleerd of de organisatie nog steeds aan de norm voldoet. Zo niet, dan kan het certificaat worden ingetrokken. Een certificaat wordt afgegeven voor drie jaar. In het derde jaar vindt een complete herbeoordeling plaats.
 
Met het certificaat kan een organisatie aantonen dat het aan alle eisen van de norm voldoet; daarmee is het certificaat dus een waardevol communicatiemiddel. Verschillende doelgroepen zijn geïnteresseerd in de milieuprestaties van een organisatie, en daarmee in het certificaat.
 

Certificatieonderzoek

Een organisatie kan alleen worden gecertificeerd wanneer het milieumanagementsysteem compleet is ingevoerd en waarvan de werking is bewezen. Tijdens het certificatieonderzoek beoordeelt de CI of alle elementen van het milieumanagementsysteem daadwerkelijk volgens de norm zijn geïmplementeerd. Vervolgens wordt nagegaan of het systeem ook in de praktijk functioneert. Een belangrijk aandachtspunt is  daarbij de compliance metde eisen uit wet- en regelgeving.
Uiteraard blijft het mogelijk dat een organisatie die eisen niet haalt. Daarom wordt tijdens het certificatieonderzoek veel aandacht besteed aan de beoordeling van het meet- en registratiesysteem, het controleren van eventuele overschrijdingen en de werking van procedures voor het nemen van corrigerende maatregelen. In dat kader worden ook de procedures beoordeeld voor de melding van overschrijdingen en incidenten aan de overheid. De adequate werking van deze elementen van het milieumanagementsysteem is een belangrijke voorwaarde voor certificatie.
 

Certificatiecyclus

Wanneer het certificatieonderzoek positief is afgesloten wordt een certificaat afgegeven voor een periode van drie jaar. Tijdens de twee volgende jaren is er een controleonderzoek. In het derde jaar is er een herbeoordeling waarbij het gehele systeem weer wordt beoordeeld. In het certificatieschema staat dit verder uitgewerkt.
 

Continue verbetering

Een eis voor certificatie is ook dat het milieubeleid gericht is op de beperking van milieubelasting bij zowel de organisatie zelf als in de keten (voor zover de organisatie daar invloed op heeft) en op continue verbetering. De organisatie zal daarom moeten aantonen dat het inzicht heeft in de mogelijkheden om de milieubelasting, op korte en langere termijn te verminderen en deze mogelijkheden betrekt bij de formulering van de milieudoelstellingen en het strategisch beleid van de organisatie. Uit deze doelstellingen moet de ambitie tot verbetering blijken.
 

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001