Hoe werkt certificatie?

Certificatie betekent dat een onafhankelijke deskundige beoordeelt of het onderwerp van certificatie (product of managementsysteem) aan een duidelijk vastgelegde norm voldoet. Wanneer dat inderdaad het geval is, wordt dit vastgelegd in een officieel document: het certificaat.

Certificatie-instellingen

Bureaus die hierbij als onafhankelijke deskundige optreden, worden certificatie-instellingen (CI’s) genoemd. De beoordeling vindt plaats op basis van spelregels (vastgelegd in het certificatieschema) die zijn goedgekeurd door een college van deskundigen (CvD) waarin alle belanghebbende partijen zitting hebben. SCCM heeft een zogenaamd Centraal College van Deskundigen (CCvD) dat werkt voor alle aangesloten certificatie-instellingen (CI’s). De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het ISO 50001-certificatieschema en het certificatieschema voor het CO2-reductiemanagement ligt bij het CCvD voor milieumanagementsystemen van SCCM.

De certificatieschema’s kunnen alleen worden gebruikt door certificatie-instellingen die al een overeenkomst met SCCM hebben voor het gebruik van het ISO 14001-certificatieschema. In eerste instantie worden deze certificatieschema’s nog niet onder accreditatie gebracht. Voor ISO 50001 kunnen certificatie-instellingen er op individuele basis voor kunnen kiezen zich voor ISO 50001 te laten accrediteren. De intentie is om het ISO 50001-certificatieschema onder accreditatie te brengen wanneer blijkt dat er behoefte is bij de verschillende belanghebbenden. Dit hangt mede af van het aantal organisaties dat zich voor ISO 50001 wil laten certificeren. Een certificatie-instelling geeft een certificaat af wanneer zij het vertrouwen heeft dat een organisatie aan de norm voldoet en daaraan kan blijven voldoen. Minstens eenmaal per jaar wordt gecontroleerd of de organisatie nog steeds aan de norm voldoet. Zo niet, dan kan het certificaat worden ingetrokken. Een certificaat wordt afgegeven voor drie jaar. In het derde jaar vindt een complete herbeoordeling plaats.

Met het certificaat kan een organisatie aantonen dat het aan alle eisen van de norm voldoet; daarmee is het certificaat dus een waardevol communicatiemiddel. Verschillende doelgroepen zijn geïnteresseerd in de energieprestaties van een organisatie, en daarmee in het certificaat.

Certificatieonderzoek

Een organisatie kan alleen worden gecertificeerd wanneer het energiemanagementsysteem compleet is ingevoerd en waarvan de werking is bewezen. Tijdens het certificatieonderzoek wordt beoordeeld of alle elementen van het energiemanagementsysteem daadwerkelijk volgens de norm zijn geïmplementeerd. Vervolgens wordt nagegaan of het systeem ook in de praktijk functioneert. Een belangrijke eis, en voorwaarde voor certificatie, is daarbij of de organisatie aantoonbaar voldoet aan alle eisen uit wet- en regelgeving.

Uiteraard blijft het mogelijk dat een organisatie die eisen niet haalt. Daarom wordt tijdens het certificatieonderzoek veel aandacht besteed aan de beoordeling van het monitoringsysteem, het controleren van eventuele afwijkingen en de werking van procedures voor het nemen van corrigerende maatregelen. In dat kader worden ook de procedures beoordeeld voor de melding van afwijkingen aan de overheid. De adequate werking van deze elementen van het energiemanagementsysteem is een belangrijke voorwaarde voor certificatie.

Continue verbetering

Een eis voor certificatie is ook dat het energiebeleid gericht is op de continue verbetering van de energieprestaties. De organisatie zal daarom moeten aantonen dat het inzicht heeft in de mogelijkheden om de energieprestaties te verbeteren en deze mogelijkheden betrekt bij de formulering van de energiedoelstellingen. Uit deze doelstellingen moet de ambitie tot verbetering blijken.

Links
Overzicht certificatie-instellingen 
Certificatieschema ISO 50001:2018
Certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001:2015

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001