Maatschappelijk verantwoord ondernemen en ISO 45001

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij je een balans zoekt tussen people, planet en profit. Bij iedere beslissing, wordt een afweging gemaakt vanuit die drie perspectieven. Intussen kunnen we wel zeggen dat succesvol ondernemen niet zonder deze benadering kan. Onderzoek wijst ook uit dat er een positieve relatie is tussen het MVO/duurzaamheidsbeleid en de (financiële) prestaties van organisaties.  

Wat kan ISO 45001 betekenen voor realiseren van SDG’s? 

De Verenigde Naties heeft 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld voor de periode tot 2030. Deze SDG’s worden door zowel overheidsorganisaties als bedrijven gebruikt als basis voor het duurzaamheidsbeleid. De inspanningen worden gekoppeld aan deze SDG’s. In duurzaamheidsrapportages komen de SDG’s vervolgens terug. 

Een managementsysteem op basis ISO 45001 kan een organisatie helpen bij de realisatie van in het bijzonder de volgende SDG’s:

  • SDG 3 (Goede gezondheid en welzijn). Het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving draagt voor een belangrijk deel bij aan het welzijn. 
  • SDG 8 (Eerlijk werk en economische groei). Onderdeel van ‘eerlijk werk’ is het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Bij veiligheid gaat het zowel om ‘fysieke’ veiligheid in verband met bijvoorbeeld ongevallen en gevaarlijke stoffen als ‘psychosociale’ veiligheid.

In het Informatieblad Instrumenten om het MVO-beleid aantoonbaar te maken gaat verder in op het gebruik van ISO 45001 in relatie tot het duurzaamheidsbeleid.
 

Hoe maak je maatschappelijk verantwoord ondernemen waar en waar begin je? 

Een managementsysteem is een goed hulpmiddel om op voor verschillende thema’s systematisch beleid te ontwikkelen, uit te voeren en daarover te communiceren. ISO 26000 is een richtlijn die door veel organisaties wordt gebruikt om het MVO-beleid in te vullen. De norm is opgezet op basis van de principes van een managementsysteem (de zogenaamde High Level Structure) en helpt een selectie van onderwerpen te maken die voor een organisatie relevant zijn bij het formuleren van MVO-beleid. Bij veel organisaties zal de uitkomst zijn dat milieu en gezond en veilig werken (G&VW, voorheen arbo) hierbinnen belangrijke onderwerpen zijn. Voor het gericht ontwikkelen van beleid op het gebied van milieu en gezond en veilig werken (arbo) kunnen respectievelijk de ISO 14001 en ISO 45001 worden gebruikt.  Wanneer energiegebruik/CO2-uitstoot belangrijk is kan de ISO 50001-norm of het certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001 worden gebruikt.

Doel managementsysteem

Managementsystemen volgens de normen ISO 14001 voor milieu en ISO 45001 voor gezond en veilig werken (voorheen arbomanagement) hebben als doel om de prestaties op de betreffende gebieden continue te verbeteren. Daarnaast moeten de systemen gericht zijn op het voldoen aan de verplichtingen die de organisatie vrijwillig is aangegaan of die zijn verplicht op basis van wet- en regelgeving. Bij gezond en veilig werken gaat het om de risico’s en gevaren van de werkzaamheden van medewerkers en andere personen aanwezig op de werkplek (bijvoorbeeld aannemers van werk). Het niet op orde zijn van het veiligheids- en gezondheidsbeleid kan een risico zijn voor de geloofwaardigheid van het MVO-beleid. Met een ISO 45001-certificaat wordt aangetoond dat er een gericht beleid is om de prestaties van gezondheid en veiligheid van medewerkers continue te verbeteren en waarbij ook de naleving van arbowet- en regelgeving en andere eisen wordt geborgd.

Juiste informatie voor rapporteren

MVO vraagt om transparantie. Bij de inkoop van producten en diensten worden aan leveranciers eisen gesteld aan bijvoorbeeld de milieu- en G&VW/arbo-prestaties. Bijvoorbeeld door het vragen om een certificaat voor milieu en/of gezond en veilig werken en door het vragen om informatie over MVO-prestaties. Bij het rapporteren over MVO wordt vaak gebruik gemaakt van het GRI-format. Een belangrijk onderdeel van ISO 14001, ISO 45001 en ISO 50001 is de meting en monitoring van de prestaties. Organisaties met een gecertificeerd managementsysteem beschikken over de relevante informatie om over het betreffende MVO-thema te rapporteren. Onderzoek van SCCM wijst uit dat organisaties die hoger scoren op de transparantie-index van het ministerie van Economische zaken ook vaker een gecertificeerd milieu- en/of G&VW-managementsysteem hebben.

SCCM heeft een stappenplan gemaakt voor het opzetten van een managementsysteem. 

Links

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001