Milieu ISO 14001

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

 • continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);
 • beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
 • minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Het gaat daarbij om de mogelijkheden van een organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen. 

Door het betrekken van informatie van stakeholders bij het ontwikkelen van het milieubeleid sluit ISO 14001 aan bij de ISO 26000-richtlijn voor duurzaam ondernemen.

De ISO 14001-norm bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Context van de organisatie
 • Leiderschap
 • Planning
 • Ondersteuning
 • Uitvoering
 • Evaluatie van de prestaties
 • Verbetering

HLS

De voorgaande zeven onderdelen van de ISO 14001-norm volgen uit de High Level Structure (HLS). Alle ISO-normen worden opgezet volgens de HLS, wat het voor organisaties makkelijk moet maken om hun managementsystemen voor kwaliteit, milieu en arbo te integreren. 

De NEN-EN-ISO 14001:2015 wordt in Nederland uitgegeven door NEN (Nederlands Normalisatie-instituut). De ‘EN’ staat voor de acceptatie als Europese Norm door CEN (het Europese normalisatie-instituut). De NEN-EN-ISO 14004:2015 geeft een toelichting op de NEN-EN-ISO 14001. In de ‘ISO 14000-serie’ zijn nog verschillende andere normen beschikbaar die gerelateerd zijn aan milieumanagement. Op de website van NEN is een overzicht beschikbaar.

De belangrijkste nieuwe punten in de ISO 14001:2015-norm zijn:

 • Milieubeleid ontwikkelen op meer strategisch niveau
 • Aanspreekbaarheid en betrokkenheid directie
 • Betrekken belanghebbende partijen
 • Toepassing van levenscyclus perspectief
 • Onderbouwing en invulling communicatie in- en extern
 • Kwaliteit van informatie
 • Inzicht in de compliancestatus
 • Het infoblad geeft meer inzicht in de verschillen, deze worden met voorbeelden verduidelijkt

Links

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001