ISO 45001 versus VCA

Bij ISO 45001 ligt de focus meer op 'wat' je moet regelen: gedetailleerde eisen worden gesteld aan de verschillende onderdelen van het managementsysteem voor gezond en veilig werken (G&VW), voorheen werd dit een arbomanagementsysteem genoemd. Organisaties kunnen vervolgens zelf kiezen welke middelen worden ingezet om daar invulling aan te geven. Op basis van ISO 45001 zijn organisaties verplicht om zowel op beleidsmatig (strategisch) als operationeel niveau een complete verbetercyclus (plan-do-check-act) te doorlopen. De continue verbetering van de arboprestaties moet worden gedocumenteerd.
Bij VCA ligt de focus op 'hoe' je veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) op de werkvloer moet regelen. VCA is praktischer ingericht. VCA is in beginsel bedoeld om de systemen van opdrachtgevers en aannemers zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Er is dan ook meer aandacht voor de inzet van concrete hulpmiddelen. Voor opdrachtgevers is hierdoor duidelijk wat een bedrijf op de werkvloer minimaal heeft geregeld. Bedrijven hebben, in tegenstelling tot ISO 45001, minder vrijheid om zelf hun middelen te kiezen.
 

Verschillen en overeenkomsten ISO 45001 en VCA

De normen en de wijze van certificatie verschillen op meerdere manieren van elkaar. Het is praktisch ondoenlijk om hierin uitputtend te zijn. De meest essentiële kenmerken in de normen zijn daarom verwerkt in ons Informatieblad Vergelijking ISO 45001 en VCA. De zeven meest onderscheidende kenmerken worden in het informatieblad toegelicht voor zowel ISO 45001 als VCA. Per kenmerk wordt aangegeven wat dit voor bedrijven betekent en hoe met dit kenmerk in de andere norm wordt omgegaan. Denk hierbij onder andere aan opleidingen, communicatie, compliance en inspecties.
 

Aansluiting bij andere managementsystemen

Alle ISO-managementsystemen zijn opgezet volgens de zogenaamde High Level Structure (HLS). Dat wil zeggen dat de hoofdstukindeling en basistekst van de verschillende onderdelen van het managementsysteem gelijk is. Organisaties die al een milieu- of kwaliteitsmanagementsysteem op basis van respectievelijk de ISO 14001 en ISO 9001 hebben, hebben daarmee ook de basis voor een managementsysteem voor gezond en veilig werken. In geval van certificatie kunnen ook audits worden gecombineerd. 
 

Gelijkwaardigheid ISO 45001 en VCA*/**/p

Opdrachtgevers voor bouw- en installatieprojecten vereisen vaak dat opdrachtnemers beschikken over een VCA-certificaat (*, ** of P). Een toenemend aantal bedrijven dat bouw-, installatie- en gerelateerde diensten levert beschikt over een ISO 45001-certificaat. Voor opdrachtnemers en opdrachtgevers leggen we in de Notitie Gelijkwaardigheid ISO 45001 en VCA*/**/p uit wat de voor- en nadelen zijn van het hebben van een of twee of beide certificaten. De notitie kan helpen om met elkaar tot overeenstemmende eisen te komen bijvoorbeeld door het borgen van een aantal specifieke VCA-eisen binnen ISO 45001.
Ook zeggen we kort iets over de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder-SCL) in relatie tot ISO 45001 en VCA.
 

Meer info

Informatie over ISO 45001het certificatieschema, certificatie-instellingen en OHSAS 18001- en ISO 45001-gecertificeerde bedrijven is te vinden op deze website. Vergelijkbare informatie over VCA is te vinden op www.vca.nl.

Interessante artikelen

Links

Informatieblad Vergelijking ISO 45001 en VCA
Notitie Gelijkwaardigheid ISO 45001 en VCA*/**/p

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2444) 7003 vestigingen
ISO 50001 (34) 382 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (333) 1381 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001