ISO 45001 versus VCA

Wat is het verschil tussen ISO 45001 en VCA-certificering?

Het verschil komt al tot uitdrukking in de naam: ISO 45001 is een compleet managementsysteem en VCA is een checklist met een combinatie van maatregen en elementen van een managementsysteem. VCA-certificering is gericht op de bouw-, installatie- en aanverwante sectoren en ISO 45001 is in elke sector toepasbaar.

Verschillende VCA-certificaten

Belangrijk is nog om te weten dat er onderscheid is tussen een VCA-persoonscertificaat en een VCA-certificaat voor de organisatie. Bij het certificaat voor organisaties is er onderscheid tussen VCA*/**/p. De P staat voor petrochemie. VCA* is voornamelijk bedoeld voor niet complexe organisaties die werken zonder onderaannemers en is gericht op de veiligheid op de werkvloer. VCA** is bedoeld voor organisaties die wel gebruik maken van onderaannemers en richt zich ook op de structuur. VCAp bevat de eisen voor organisaties die diensten willen verlenen bij de petrochemische industrie. ISO 45001 en VCA*/**/p hebben dus beide betrekking op organisaties. Bij VCA*/**/p is het verplicht dat alle bij de uitvoering betrokken personen beschikken over een VCA-persoonscertificaat. Bij ISO 45001 is de organisatie verplicht om ervoor te zorgen dat alle medewerkers over competenties beschikken om de G&VW-doelen te behalen. Bij ISO 45001-gecertificeerde organisaties die in de bouw werkzaam zijn is het behalen van een VCA-diploma door medewerkers daar bijna altijd onderdeel van.

Het VCA-persoonscertificaat is een goed voorbeeld van het verschil tussen ISO 45001 en VCA-certificering: bij VCA*/**/p worden de maatregelen die een organisatie moet nemen, voorgeschreven en bij ISO 45001 bepaalt de organisatie op basis van de risico’s die aan de orde zijn zelf de maatregelen die nodig zijn. De belangrijke verschillen zijn in een gezamenlijke brochure uitgewerkt. Een aantal andere belangrijke kenmerken van ISO 45001 ten opzichte van VCA-certificering zijn:

  • ISO 45001 richt zich op veiligheid én gezondheid in brede zin;
  • ISO 45001 is een compleet managementsysteem (inclusief compliance management);
  • ISO 45001 kent geen ‘keuzes’. Alle eisen zijn voor iedereen van toepassing;
  • ISO 45001 richt zich op de alle medewerkers en niet alleen op de bij de uitvoering betrokkenen;
  • ISO 45001 wordt wereldwijd toegepast.

Wat te doen als de opdrachtgever VCA vereist en de organisatie ISO 45001 heeft?

Omdat ISO 45001 nog niet zo bekend is bij opdrachtgevers wordt regelmatig VCA vereist en is het niet altijd duidelijk of ook ISO 45001 wordt geaccepteerd. Soms wordt een gelijkwaardig ‘systeem’’ geaccepteerd, dan is de vraag of hiermee ISO 45001 wordt bedoeld. 
Alhoewel het behalen van een ISO 45001-certificaat voor een organisatie zwaarder is dan het behalen van een VCA-certificaat kan het zijn dat opdrachtgevers de zekerheid willen dat voldaan wordt aan een aantal specifieke eisen die VCA stelt (bijv. aantal toolboxmetingen; behalen VCA-diploma’s). Organisaties met ISO 45001 die in de bouw of daaraan gerelateerde sectoren werken zullen vaak ook aan deze specifieke eisen voldoen. Omdat ISO 45001 niet van dergelijke specifieke eisen bevat geeft het certificaat daar geen zekerheid over.

Een organisatie met ISO 45001 heeft dan een aantal opties: 

  1. In overleg gaan met de opdrachtgever en informatie geven over ISO 45001. Verschillende grote opdrachtgevers (zoals bijvoorbeeld ProRail) beschouwen ISO 45001 als gelijkwaardig.
  2. Al dan niet in overleg met de opdrachtgever een aantal specifieke VCA-eisen expliciet opnemen in het ISO 45001-managementsysteem. De certificatie-instelling kan worden gevraagd dit ook aandacht te geven bij een audit.
  3. VCA-certificaat behalen in aanvulling op ISO 45001. Met een beperkte extra tijdsbesteding kan de certificatie-instelling een gecombineerde audit uitvoeren.

Meer informatie over deze opties is te vinden in het Informatieblad Gelijkwaardigheid ISO 45001 en VCA*/**/p.
 

Meer info

Informatie over ISO 45001het certificatieschema, certificatie-instellingen en ISO 45001-gecertificeerde bedrijven is te vinden op deze website. Vergelijkbare informatie over VCA is te vinden op www.vca.nl.

Interessante artikelen

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001