Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet (Ow) betekent dat de grondslag van wettelijke verplichtingen op het gebied van milieu en energie ingrijpend gaat veranderen. De inhoud van de eisen verandert bij de invoering van de Ow op korte termijn maar in beperkte mate. Het is vooral de grondslag van de eisen die verandert. Voor een deel worden de eisen bijvoorbeeld niet meer nationaal maar lokaal ingevuld. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Wat vindt u op deze pagina?

Wetten die opgaan in de Omgevingswet

Een overzicht van de wetten die opgaan in de Omgevingswet is te vinden op de site van IPLO. Wetten die hier niet genoemd worden, blijven dus gewoon in werking. Denk hierbij onder andere aan de F-gassen verordening en verordening ozonlaag afbrekende stoffen, hoofdstuk 10 (afvalstoffen) van de Wet milieubeheer, Reach/CLP, CO2-emissiehandel (Wm hoofdstuk 9), Kernenergiewet en de Energie Efficiency Directieve (EED).

Actueel register van wet- en regelgeving

Voor een ISO 14001- en ISO 50001-gecertificeerde organisatie is van belang dat het register van wet- en regelgeving actueel is en de verplichtingen zijn gebaseerd op de juiste verwijzing. Alleen met de juiste verwijzing kunnen wijzigingen in de toekomst goed worden bijgehouden.
Om het register van wet- en regelgeving goed te kunnen aanpassen is allereerst van belang dat duidelijk is hoe de Omgevingswet in elkaar zit en uit welke onderdelen deze bestaat.

Voor het omzetten van het register wet- en regelgeving is tijd en kennis nodig. Daarom mag van een organisatie verwacht worden dat er uiterlijk zes maanden voor de ingangsdatum van de Omgevingswet (op dit moment wordt 1 juli 2023 genoemd) een plan van aanpak is om het huidige register wet- en regelgeving om te zetten naar de Omgevingswet. In het plan van aanpak worden de stappen en de tijdsplanning uitgewerkt. Hierbij is het uitgangspunt dat op de ingangsdatum de omzetting gereed is, een eigen beoordeling op het voldoen is uitgevoerd en eventuele afwijkingen zijn hersteld. 

De logische stappen voor het invoeren van de Omgevingswet zijn:

 1. Bepalen van MBA’s;
 2. Bepalen van vergunningplichtige activiteiten;
 3. Aanvragen van vergunningen (indien vergunningplichtig);
 4. Bepalen eisen volgend uit Bal (Besluit activiteiten leefomgeving);
 5. Bepalen eisen volgend uit Bbl (Besluit bouwwerken leefomgeving);
 6. Bepalen van lokale eisen (Omgevingsplan gemeente) – voor zover beschikbaar (indien nog niet beschikbaar kijk in de Bruidsschat);
 7. Invulling van zorgplicht;
 8. Eigen beoordeling of aan de nieuwe eisen wordt voldaan.

Hulpmiddelen

SCCM biedt verschillende hulpmiddelen om de overgang naar de Omgevingswet te maken.

>> Nog helemaal geen kennis van de Omgevingswet?

 

Samen met omgevingswetspecialist Bart Oortwijn heeft SCCM in 2021 een webinar Omgevingswet georganiseerd in drie delen. De informatie in deze webinars is nog steeds actueel. De webinars geven inzicht in de opbouw van de Omgevingswet en het volgen ervan vormt daarmee een goed startpunt.

 

>> Wel basiskennis, maar geen inzicht wat het voor de organisatie betekent?

 

Hiervoor is ons webinar ‘Aanpassen register wet- en regelgeving aan de Omgevingswet’ geschikt. Het webinar is gericht op ISO 14001-gecertificeerde organisaties, maar ook zonder certificaat geeft dit voldoende handvatten om de Omgevingswet te implementeren.

De basis van dit webinar is ons informatieblad ‘Aanpassing register wet- en regelgeving i.v.m. Omgevingswet’ waarin we een stappenplan uitwerken waarmee je eerst de eisen uit de Omgevingswet inventariseert en daarna je register wet- en regelgeving aanpast.

 

>> Hoe kan een register voor de Omgevingswet eruit zien?

 

Bekijk hiervoor ons ‘Voorbeeld uitwerken register wet- en regelgeving’. Hierin laten we zowel inventarisatie van eisen uit de Omgevingswet zien, maar geven we ook een voorbeeld hoe u dit kunt gebruiken in de controle op naleving. Let op: we hebben in ons voorbeeld alleen delen van de Omgevingswet uitgewerkt. Er zijn straks ook nog wetten die blijven bestaan en ook een plek in het register moeten krijgen. Wilt u ons format gebruiken voor het opzetten van uw eigen register, download dan het lege ‘Format uitwerken register wet- en regelgeving’.

 

>> Waar begin je met de Omgevingswet?

 

Wij adviseren om nu te beginnen als u dat nog niet gedaan hebt. U heeft namelijk even tijd nodig om de systematiek van de wet te begrijpen. Maak een plan van aanpak voor het doorlopen van de stappen uit ons informatieblad Aanpassing register wet- en regelgeving i.v.m. Omgevingswet. Mocht u vragen hebben of er niet uitkomen, dan zijn er nu nog wel Omgevingsspecialisten te vinden die kunnen helpen. Dat wordt natuurlijk steeds moeilijker met een naderende implementatiedatum. 

Wist u dat alle wetteksten al klaar zijn? De geconsolideerde teksten van de belangrijkste besluiten vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving. 

 

>> Alle hulpmiddelen nog eens op een rij

 

Informatiebladen SCCM

Samenvatting Omgevingswet en milieuregels voor bedrijven
Informatieblad Aanpassing register wet- en regelgeving i.v.m. Omgevingswet

Instrumenten SCCM

Webinars SCCM

Webinar Omgevingswet in drie delen

 • In deel 1 geven we de structuur van de Omgevingswet aan, dit is deels overlappend met het webinar van maart 2020. Verder worden de instrumenten van de wet en de term milieubelastende activiteit uitgelegd. 
 • In deel 2 krijgt u informatie over het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), de voorschriften in het Bal en de zorgplicht in de Omgevingswet. Het Bal is het onderdeel van de Omgevingswet waarin veel eisen staan opgenomen.
 • Deel 3 gaat over het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het omgevingsplan, de overgang van het Activiteitenbesluit naar de Omgevingswet en de betekenis van het overgangsrecht en de zogenaamde ‘bruidsschat’. 

Webinar aanpassen register wet- en regelgeving aan Omgevingswet

Webinar stand van zaken Omgevingswet en Q&A

Branchedocumenten Omgevingswet op mijn.sccm

Op mijn.sccm vindt u branchedocumenten voor de grafische industrie, metalektro, bouw, transportsector en chemische industrie. In deze documenten helpen we bedrijven binnen deze branches op weg om te bepalen welke eisen uit de Omgevingswet van toepassing kunnen zijn en welke andere wetten er ook nog van toepassing zijn. Kijk hier voor meer informatie of download de flyer.

 

 

Informatie van derden

Website Informatiepunt Leefomgeving
Website aandeslagmetdeomgevingswet.nl
Website rijksoverheid

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001