Organisatie SCCM

De organisatie van SCCM bestaat uit:

 

Bureau SCCM

Het bureau is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken en de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. 
 
Directeur: Frans Stuyt
Secretariaat: Stefanie Gioia
Projectleider: Yvon van der Voort
Communicatie: Esther van Nispen
 

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van SCCM en de uitvoering daarvan. Het bestuur bestaat uit twee vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, twee vertegenwoordigers van overheden en een vertegenwoordiger van de aangesloten certificatie-instellingen. Er wordt circa vier keer per jaar vergaderd. In het overzicht is bij elk bestuurslid aangegeven door welke organisatie zij zijn benoemd en voor welke organisatie zij werkzaam zijn.
 
Voorzitter SCCM: C. van Houwelingen - namens VNO-NCW (werkzaam bij Dow Benelux B.V.)
Vicevoorzitter SCCM: M. Runia – namens Rijkswaterstaat (werkzaam bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid)
 
Overige leden:
 • R. Ooms - namens IPO (werkzaam bij Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)
 • E. Heijnsbroek - namens VNO-NCW (werkzaam bij EHS Services)
 • P. van Enckevort - namens NVCi (werkzaam bij TÜV NORD Nederland) 
 

Centraal College van Deskundigen Milieu (CCvD-M)

Het CCvD-M geeft het bestuur bindende adviezen over de ‘spelregels’ voor het certificeren. In het CCvD-M zijn 15 plaatsen beschikbaar (5 voor bedrijfsleven/ 5 voor overheden / 5 derden belanghebbenden). Niet alle plaatsen hoeven te worden ingevuld. De leden worden benoemd door het bestuur. Het CCvD-M vergadert minimaal twee keer per jaar. Twee keer per jaar is er een overleg met de aangesloten certificatie-instellingen. De CCvD-leden hebben naast de organisatie waarvoor zij SCCM vertegenwoordigen, een functie bij de (tussen haakjes) aangegeven organisatie.
 
Vertegenwoordigers van (potentiële) certificaathouders:
 • M. Kalders - namens Vereniging Afvalbedrijven (werkzaam bij Ortessa)
 • R. van Stigt - BMD Advies
 • M. van Dalen - Lamb Weston / Meijer
 • E. van Nijnatten - namens VNCI (werkzaam bij Sitech Manufacturing Services)
 • R. Riggelink - namens NVAF (werkzaam bij Voorbij Funderingstechniek)
 • R. Kirkels - namens FME (werkzaam bij Philips)
 
Vertegenwoordigers van partijen die consequenties kunnen verbinden aan een certificaat :
 • R. Smallenburg - Waterschap Vallei en Veluwe
 • K. Huizinga - Inspectie Leefomgeving en Transport
 • P. Meerman - Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
 • M. Goossens - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • M. Lankelma - Rijkswaterstaat
 
Derden belanghebbenden:
 • vacant
 

Centraal College van Deskundigen Gezond en Veilig Werken (CCvD-G&VW)

Het CCvD-G&VW geeft het bestuur bindende adviezen over de ‘spelregels’ voor het certificeren van managementsystemen voor gezond en veilig werken. In het CCvD zijn maximaal 15 plaatsen beschikbaar (5 voor bedrijfsleven, 5 voor overheden en verzekeringsmaatschappijen en 5 voor derden belanghebbenden). Niet alle plaatsen hoeven te worden ingevuld. De leden worden benoemd door het bestuur. Het CCvD-G&VW vergadert minimaal twee keer per jaar. Twee keer per jaar is er een overleg met de aangesloten certificatie-instellingen.
 
Vertegenwoordigers van (potentiële) certificaathouders:
 • M. Groenhof - FrieslandCampina
 • J. Belshof - Verbond Papier & Karton
 • M. Kalders - namens Vereniging Afvalbedrijven (werkzaam bij Ortessa)
 • W.W.T. Janssen - Giesbers-Wijchen
 • K. Halm - Vereniging FME
 
Vertegenwoordigers van partijen die consequenties kunnen verbinden aan een certificaat:
 • vacant - ministerie van SZW
 
Derden belanghebbenden:
 • R. te Beest - namens NVVK (werkzaam bij Micoll)
 • D. van Delft - ProRail
 • H.J.J.M. Arts - namens NVvA (werkzaam bij Arboplaats)
 • G. Boekestein - namens BA&O (werkzaam bij Rijkswaterstaat)
 

College van Beroep (CvB)

Het College van Beroep (CvB) doet bindende uitspraken wanneer beroep wordt aangetekend tegen besluiten van het bestuur ten aanzien van bijvoorbeeld de inhoud van de vastgestelde spelregels of besluiten ten aanzien van de registratie van organisaties als deelnemer aan de EMAS-verordening. Indien een beroep wordt aangetekend, benoemt het bestuur de voorzitter van het CvB dat het beroep gaat behandelen. De voorzitter van het CvB is verantwoordelijk voor de samenstelling van het college dat de betreffende beroepszaak gaat behandelen.
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001