Relatie ISO 45001 met andere normen

Verschil tussen ISO 45001 en de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)?

De Veiligheidsladder (SCL) is een certificeringsregeling waarbij de veiligheidscultuur en het veiligheidsbewustzijn binnen alle niveaus in een organisatie worden beoordeeld. De SCL is een initiatief bedoeld voor bedrijven werkzaam in de bouw en aanverwante sectoren. ISO 45001 en de SCL moeten als ‘complementair’ worden gezien en niet als ‘concurrerend’. Eén van de eisen in de ISO 45001 is dat de directie moet zorgen voor een zodanige cultuur binnen de organisatie dat deze ondersteunend is aan het behalen van de G&VW-doelstellingen. De SCL kan gebruikt worden als verdieping. Opdrachtgevers in de bouw vragen meestal om zowel een SCL-certificaat als een ISO 45001- en/of VCA-certificaat. 

Hoe verhoudt ISO 45001 zich tot ISO 9001 en ISO 14001?

ISO 45001 heeft dezelfde opbouw en basistekst als ISO 9001 en ISO 14001 (de zogenaamde ISO-HS (Harmonized Structure). De verschillende managementsystemen zijn daardoor heel goed te integreren. Wanneer een organisatie al beschikt over een managementsysteem op basis van ISO 9001 en/of ISO 14001 betekent dit dat het ‘huis’ er al is. Een aantal ‘kamers’ (onderdelen van de norm) zullen alleen gedeeltelijk opnieuw moeten worden ‘ingericht’. Omdat de ‘plattegrond’ en de ‘weg in huis’ al bekend zijn zal dit veel sneller gaan dan het geheel opnieuw opzetten van het managementsysteem. Het zal van de aard van de activiteiten afhangen in hoeverre onderdelen van het systeem opnieuw moeten worden ‘ingericht‘.

Een aantal voorbeelden:

  • De door de directie vast te leggen beleidsuitgangspunten kunnen voor kwaliteit, milieu en G&VW worden gecombineerd in één verklaring. 
  • Voor de contextanalyse hebben de meeste organisaties een bepaalde aanpak (zie voor suggesties het infoblad van SCCM). Dezelfde aanpak kan worden gebruikt voor ISO 45001 en worden aangevuld met de belangrijke punten en behoeften en verwachtingen van belanghebbenden ten aanzien van G&VW.
  • Voor wat betreft het identificeren van risico’s en kansen is ISO 45001 sterk verwant met ISO 14001. In beide normen is veel aandacht voor het identificeren en evalueren van risico’s en kansen. Het is afhankelijk van de organisatie en de gehanteerde methodiek of het mogelijk en/of praktisch is om de identificatie van risico’s en kansen voor beide normen te combineren. 
  • De interne audits kunnen heel goed gecombineerd worden uitgevoerd. Uiteindelijk komen de onderwerpen kwaliteit, milieu en G&VW samen in de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden en zullen ook dezelfde medewerkers binnen de organisatie worden betrokken.

ISO 45001 en ISO 45003

De ISO 45003-norm is ontwikkeld om organisaties te helpen bij het aanpakken van risico’s die vallen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Hieronder vallen risico’s in verband met werkdruk en ongewenst gedrag. Deze risico’s zijn bij veel organisaties een oorzaak voor ziekteverzuim. De ISO 45003 geeft voor de verschillende onderdelen van het managementsysteem uit ISO 45001 ideeën voor de wijze waarop deze vanuit de PSA-invalshoek kunnen worden ingevuld. De ISO 45003 is bedoeld als een toelichtend document en niet bedoeld als een normatief document op basis waarvan certificatie mogelijk is. Organisaties met ISO 45001 zijn dan ook vrij in het wel of niet gebruiken van ISO 45003.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001