Wetgeving energie

De energiewetegeving bestaat uit verschillende eisen:

  1. Energiebesparingsplicht en Informatieplicht in Activiteitenbesluit en straks de Omgevingswet
  2. Energie Efficiency Directive (EED) en de verplichting voor het uitvoeren van een energieaudit
  3. Alternatieven voor het uitvoeren van een EED-energieaudit
  4. Convenanten MJA-3 en MEE zijn beëindigd. Welke consequenties heeft dit?

 

Verder op deze pagina:
» Rolverdeling tussen RVO en omgevingsdiensten voor de verschillende wetten   
» Samenvatting energiewetgeving

 

 

1. Energiebesparingsplicht en Informatieplicht in Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat de drijver van een inrichting alle energiebesparende maatregelen neemt die zich in 5 jaar of sneller terugverdienen. Deze verplichting geldt niet voor kleinverbruikers of voor categorie C-inrichtingen uit het Activiteitenbesluit. Meer toelichting bij Infomil.

Aanvullend op deze energiebesparingsplicht is sinds 1 juli 2019 de informatieplicht van toepassing waarvoor inrichtingen moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen zijn genomen en dit elke 4 jaar moeten herhalen. Dit gebeurt op basis van de erkende maatregellijsten energiebesparing. Bepaalde categorieën inrichtingen zijn uitgesloten van de informatieplicht. Welke organisaties dit zijn en meer informatie over de informatieplicht energiebesparing vindt u bij de RVO.

Op 1 januari 2022 treed mogelijk de Omgevingswet in werking, het Activiteitenbesluit komt dan te vervallen. Wat er met betrekking tot regels over energiebesparing verandert, vindt u op de site van Aan de slag met de Omgevingswet.

2. Energie Efficiency Directive (EED) en de verplichting tot uitvoeren van een energieaudit

De Energie Efficiency Directive (EED) is een Europese verordening, onderdeel van de EED is de verplichting tot de uitvoering van een zogenaamde energieaudit. Deze verplichting is van toepassing op alle organisaties met een economische activiteit waarop de volgende criteria van toepassing zijn:

  • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen of
  • een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Alle organisaties die voldoen aan de bovenstaande criteria moeten op uiterlijk 31 december 2020 of vier jaar na het indienen van de vorige audit, een energieaudit hebben uitgevoerd en hebben gerapporteerd. Bij de eerste ronde energieaudits in 2015/2016 waren organisaties die onder een MJA- of MEE-convenant vielen vrijgesteld. Dit is nu niet meer van toepassing (zie 3). De energieaudit moet elke 4 jaar worden herhaald. Een sjabloon voor het opstellen van een auditverslag is te downloaden van de site van RVO. Het is niet verplicht het sjabloon te gebruiken. Het EED biedt mogelijkheden voor een alternatieve invulling, dan hoeft geen energieauditverslag te worden ingediend (zie volgende paragraaf). Indien voor een of meerdere sites/vestigingen van een organisatie een alternatieve invulling is geregeld, dan hoeft dit onderdeel van de organisatie niet meer in de energieaudit te worden meegenomen. Meer informatie over de EED vindt u hier en op de website van de RVO.

3. Alternatieven voor het uitvoeren van een EED-energieaudit

Een energieaudit moet aan een groot aantal eisen voldoen. Een sjabloon voor het opstellen van een auditverslag is te downloaden van de website van RVO. Maar, er zijn ook alternatieve manieren om een aan de EED-plicht te voldoen. In het uitvoeringsbesluit is hiervoor de ISO 50001 voor energiemanagement genoemd. Daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een aantal keurmerken erkend waarmee aan de EED wordt voldaan. Een van deze keurmerken is het CO2-reductiemanagementschema van SCCM. Dit laatste schema is een aanvulling op het gecertificeerde ISO 14001-managementsysteem. Met de aanvulling op ISO 14001 (alleen voor organisaties in Nederland met een ISO 14001-certificaat dat bij SCCM is geregistreerd) of het ISO 50001-schema (internationaal te gebruiken) is meer vrijheid in de invulling van eisen dan via de energieaudit. Met beide normen brengt u meer diepgang in uw managementsysteem aan met betrekking tot energie. Meer informatie over ISO 50001 in het artikel over het nieuwe certificatieschema ISO 50001 van deze nieuwsbrief. Meer informatie over CO2-reductiemanagement vindt u hier. Een overzicht van goedgekeurde keurmerken is te vinden op de website van RVO.

4. Convenanten MJA-3 en MEE zijn beëindigd. Welke consequenties heeft dit?

Op basis van de Meerjarenafspraken Energie–efficiëntie (MJA3) en Energie–efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) dienden organisaties die daaraan deelnamen een energie-efficiëntieplan (EEP) op te stellen. Het laatste plan liep van 2017-2020. De MJA en MEE bedrijven moeten bepalen welke wetgeving in de nieuwe situartie van toepassing is. SCCM heeft een schema gemaakt om te bepalen welke wetgeving van toepassing is.

Het einde van de convenanten betekent dat MJA- en MEE-bedrijven waarop de criteria van de EED-energieaudit van toepassing zijn niet langer zijn vrijgesteld voor deze auditplicht. Deze organisaties moesten uiterlijk 31 december 2020 het verslag van de energieaudit hebben ingediend bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) of op een alternatieve manier aan de EED voldoen.

Voor de MJA-bedrijven is het daarom van belang om te bepalen of de plicht tot de uitvoering en rapportage van de energieaudit van toepassing is. Dit kan met de wetchecker.

Rolverdeling RVO en Omgevingsdiensten bij realiseren energiebesparing

In 2019 heeft RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) meer taken en bevoegdheden gekregen bij het toezicht en handhaving van de verschillende verplichtingen gericht op energiebesparing. In het volgende schema is de rolverdeling tussen RVO en omgevingsdiensten samengevat.

INSTRUMENT ROL RVO ROL OMGEVINGSDIENST
Activiteitenbesluit – Informatieplicht energiebesparing

RVO houdt toezicht op tijdig voldoen aan Informatieplicht energiebesparing. De omgevingsdienst kan bestuurlijke boetes opleggen ingeval niet (tijdig) informatie wordt ingediend. De omgevingsdienst beoordeelt digitaal ingediende informatie en signaleert inhoudelijke bijzonderheden t.b.v. handhaving.

 

 
Activiteitenbesluit - Energiebesparingsplicht  (investeringen met TVT < 5 jaar)  

Handhaving ingeval uit ingediende informatie blijkt dat energiebesparende maatregelen (op basis van maatregellijsten) niet zijn geïmplementeerd.

 

EED-energieaudit

RVO houdt toezicht op tijdig indienen van energieaudit en de kwaliteit ervan of het voldoen aan een alternatief (zoals ISO 50001-certificaat). RVO kan bestuurlijke boetes opleggen ingeval energieaudit niet (tijdig) wordt ingediend.

 

Gebruikt informatie uit energieaudit bij handhaving energiebesparingsplicht.

 

 

 

Samenvatting energiewetgeving

Bekijk het schema groter.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001