Energiemanagement

Beheersing van energiegebruik wordt steeds belangrijker. Niet alleen vanuit kostenbesparing, maar zeker ook als onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van de organisatie. Vanuit duurzaamheid wordt er vaak gesproken over het terugdringen van de CO2-emissies.

Plan-do-check-act als basis

Organisaties die duurzaam ondernemen zullen hun milieubelasting terug willen dringen, het energieverbruik maakt daar deel van uit. Met een energiemanagementsysteem wordt hier systematisch invulling aan gegeven. In een energiemanagementsysteem wordt net als in andere managementsystemen uitgegaan van een ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA), met als basis: voldoende informatie en middelen om doelstellingen te realiseren en te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Normen voor energiemanagement

Een energiemanagementsysteem kan gebaseerd zijn op een van de volgende ISO-normen:

  • ISO 50001: de internationale norm voor energiemanagementsystemen (eerste versie gepubliceerd 2011, tweede versie gepubliceerd augustus 2018).
  • ISO 14001 met aanvulling: de internationale norm voor milieumanagementsystemen (gepubliceerd 2015) met een aanvulling van SCCM voor CO2-reductie (gepubliceerd 2017).

ISO 50001

ISO 50001 richt zich specifiek op het terugdringen van het energieverbruik van een organisatie. Dit op basis van een gedetailleerd inzicht in het energieverbruik en het gebruik ervan. Ten opzichte van de ISO 14001-norm zonder aanvulling voor energie worden zwaardere eisen gesteld aan de diepgang van de monitoring van het gebruik, de identificatie van mogelijke verbeteringen en doelstellingen om deze te realiseren. Daar waar energie een van de milieuaspecten is in de ISO 14001-norm, is het in de ISO 50001-norm het centrale onderwerp, een verdieping dus. Meer informatie over ISO 50001 vindt u hier.

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale norm voor milieumanagementsystemen. Binnen deze norm gaat het over beheersen en verminderen van de milieuaspecten van de organisatie. Energie is hier een van de milieuaspecten. Een duidelijk verschil tussen ISO 14001 en ISO 50001, is dat ISO 50001 zich alleen richt op het eigen energieverbruik van de organisatie en niet op het verbruik van energie in de keten. Vanwege de wens om ISO 14001 geschikt te maken voor het gebruik binnen de Europese Energie Efficiency Directive (EED), heeft SCCM een aanvulling op de norm ontwikkeld. Deze is vastgelegd in het certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001. Meer informatie over deze aanvulling op ISO 14001 vindt u hier.

EED

Op basis van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) is een groot aantal organisaties verplicht om periodiek een zogenaamde energieaudit uit te voeren en in te dienen bij het bevoegd gezag. Organisaties die beschikken over een ISO 50001-certificaat of een certificaat CO2-reductiemanagement met ISO 14001 zijn hiervan vrijgesteld. Meer informatie over de EED, de plicht tot de uitvoering van een energie audit en hulpmiddelen is hier te vinden.

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001