Voor wie?

Gezondheid en veiligheid van medewerkers, ook wel arboaspecten genoemd, zijn bij elke organisatie aan de orde. Een managementsysteem wordt toegesneden op een organisatie. Alle soorten organisaties, groot of klein, profit of non-profit, kunnen hun voordeel doen door het toepassen ervan. Bij kleinere organisaties met een beperkt aantal gevaren en risico’s op het gebied van gezond en veilig werken zal het managementsysteem eenvoudig zijn. De ISO 45001-norm geeft de kaders aan, de invulling hiervan bepaalt elke organisatie zelf. Het voorbeeld van een G&VW-managementsysteem voor een klein transportbedrijf laat zien hoe een managementsysteem er dan uitziet. In de database met certificaten is te zien dat verschillende soorten organisaties beschikken over een ISO 45001-certificaat.

Wat betekent ISO 45001 voor medewerkers? 

In de ISO 45001-norm staan de medewerkers van de organisatie centraal, alles is gericht op het realiseren van een gezonde en veilige werkomgeving. Dit kan alleen wanneer medewerkers ook betrokken worden. Op verschillende manieren is deze betrokkenheid in de ISO 45001-norm verankerd, voorbeelden zijn:

  • Contextanalyse: de organisatie moet inzicht hebben in de behoeften en verwachtingen van in het bijzonder de medewerkers.
  • Participatie en consultatie: de directie is verplicht om de werknemers (op alle niveaus) te betrekken bij zowel de ontwikkeling als de uitvoering van het G&VW-beleid, bijvoorbeeld bij de identificatie van de gevaren en risico’s en de het bepalen van de te nemen maatregelen.
  • Communicatie: de organisatie dient medewerkers te informeren over de resultaten van de continue verbetering en de communicatieprocessen zo vorm te geven dat medewerkers hieraan bij kunnen dragen. 

Hoe worden OR en medewerkers betrokken bij ISO 45001-certificatie?

Bij certificatieaudits (om de drie jaar een herbeoordelingsaudit en in de tussenliggende jaren een controleaudit) worden ook medewerkers betrokken. Dit kan op verschillende manieren:

  • Medewerkers die direct betrokken zijn bij onderdelen van het managementsysteem worden geïnterviewd;
  • Uit specifieke situaties (bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen, incidenten) worden steekproeven getrokken en kunnen betrokken medewerkers worden geïnterviewd;
  • Tijdens de rondgang over de locatie kunnen medewerkers worden geïnterviewd over bijvoorbeeld de uitvoering van de werkzaamheden en de bekendheid met de G&VW-risico’s en de te nemen maatregelen;
  • OR-leden zullen regelmatig tijdens audits worden benaderd over de betrokkenheid van de OR bij de verschillende onderdelen van het ISO 45001-managementsysteem en de informatie die door de directie wordt verschaft.

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001