Hoe werkt certificatie?

Certificatie betekent dat een onafhankelijke deskundige beoordeelt of het onderwerp van certificatie (product of managementsysteem) aan een duidelijk vastgelegde norm voldoet. Wanneer dat inderdaad het geval is, dan wordt dit vastgelegd in een officieel document: het certificaat.

Certificatie-instellingen

Bureaus die hierbij als onafhankelijke deskundige optreden, worden certificatie-instellingen (CI’s) genoemd. De beoordeling vindt plaats op basis van spelregels (vastgelegd in het certificatieschema) die zijn goedgekeurd door een college van deskundigen (CvD) waarin alle belanghebbende partijen zitting hebben. De Raad voor Accreditatie (RvA) houdt toezicht op de certificatie-instellingen. SCCM heeft een zogenaamd Centraal College van Deskundigen (CCvD) dat werkt voor alle aangesloten certificatie-instellingen. Alle door de RvA geaccrediteerde certificatie-instellingen werken met het certificatieschema van SCCM. 

Een certificatie-instelling geeft een certificaat af wanneer zij heeft vastgesteld dat een organisatie aan de norm voldoet en het vertrouwen heeft dat de organisatie daaraan kan blijven voldoen. Minstens eenmaal per jaar wordt gecontroleerd of de organisatie nog steeds aan de norm voldoet. Zo niet, dan kan het certificaat worden geschorst of ingetrokken. Een certificaat wordt afgegeven voor drie jaar. In het derde jaar vindt een complete herbeoordeling plaats.

Met het certificaat kan een organisatie aantonen dat het aan alle eisen van de norm voldoet; daarmee is het certificaat dus een waardevol communicatiemiddel. Verschillende doelgroepen zijn geïnteresseerd in de prestaties van een organisatie op het gebied van gezond en veilig werken (G&VW), en daarmee in het certificaat.

Certificatieonderzoek

Een organisatie kan worden gecertificeerd wanneer het G&VW-managementsysteem (voorheen arbomanagementsystem), compleet is ingevoerd en  ook aantoonbaar functioneert. Tijdens het certificatieonderzoek wordt beoordeeld of alle elementen van het G&VW-managementsysteem daadwerkelijk volgens de norm zijn geïmplementeerd. Vervolgens wordt nagegaan of het systeem ook in de praktijk functioneert. Een belangrijke eis, en voorwaarde voor certificatie, is daarbij of de organisatie voldoet aan alle eisen uit arbowet- en regelgeving.

Uiteraard blijft het mogelijk dat een organisatie op enig moment niet aan alle eisen voldoet. Daarom wordt tijdens het certificatieonderzoek veel aandacht besteed aan de eigen beoordeling van de G&VW- of arbo-prestaties en de werking van procedures voor het nemen van corrigerende maatregelen. In dat kader worden ook de procedures beoordeeld voor de melding van incidenten aan de overheid. De adequate werking van deze elementen van het G&VW-managementsysteem is een belangrijke voorwaarde voor certificatie.

Continue verbetering

Een belangrijke eis voor certificatie is ook dat de organisatie laat zien dat er sprake is van continue verbetering van de G&VW-prestaties. Daarbij hoort een cultuur bij die ondersteunende is aan de behalen G&VW-prestaties. De resultaten van het continue verbeteringsproces moeten kenbaar worden gemaakt aan medewerkers. De organisatie zal daarom moeten aantonen dat het inzicht heeft in de kansen om de gevaren en risico´s te verminderen en deze kansen betrekt bij de formulering van de G&VW-doelstellingen. Uit deze doelstellingen moet de ambitie tot verbetering blijken. Wanneer er een arbocatalogus voor de sector is, dan dient deze als referentiekader voor de doelstellingen. 

Links

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2444) 7003 vestigingen
ISO 50001 (34) 382 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (333) 1381 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001