Duurzaam inkopen

Bij de inkoop van producten en diensten door zowel overheden als bedrijven is het duurzaamheidsbeleid van de leverancier of dienstverlener een factor bij de besluitvorming. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de aanwezigheid van een certificaat als voorwaarde wordt gesteld. Afhankelijk van de aard van de producten of diensten die worden ingekocht kunnen bijvoorbeeld eisen worden gesteld aan de milieuprestaties, CO2-emissies of gezondheid en veiligheid van het personeel.

Duurzaamheidsthema's

Het ISO 14001-certificaat wordt zeer frequent gebruikt om aan te tonen dat een organisatie een actief beleid voert ten aanzien van de verbetering van de milieuprestaties van zowel de producten/diensten zelf als de wijze waarop deze worden geproduceerd of geleverd. Het terugdringen van CO2-emissies maakt daar onderdeel van uit. Wanneer organisaties de bijdrage aan het verminderen van CO2-emissies explicieter willen aantonen dan kan dat met de aanvullende module ‘CO2-reductie-management met ISO 14001’ of met een ISO 50001-certificaat. Zie thema CO2-reductie
Gezond en veilig werken is ook een belangrijk duurzaamheidsthema. Met een ISO 45001-certificaat toont een organisatie aan dat het een actief beleid voert bij het terugdringen van risico’s die een negatieve invloed op de gezondheid en veiligheid van personeel kunnen hebben. Voor organisaties die in de bouw (of daaraan gerelateerde sectoren) actief zijn, is dit een alternatief voor een VCA-certificaat.

Aanbestedingen

Steeds meer opdrachtgevers, maar vooral de rijksoverheid, willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de samenleving en zicht hebben op werk en inkomen. Dit wordt in aanbestedingen gestimuleerd door eisen te stellen aan social return on investment (SROI) waarmee mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet. Alhoewel SROI geen eis is binnen ISO 45001, sluit het wel goed aan. De extra aandacht die hiervoor nodig is, past bij de bestaande structuren voor onder andere welzijn, competenties en bewustzijn van het ISO 45001-managementsysteem.

Certificaten duurzaamheidsprestaties

Certificaten spelen een belangrijke rol in de communicatie over de duurzaamheidsprestaties. Een certificaat bevat veel informatie, de interpretatie daarvan is niet altijd gemakkelijk. Het is echter wel van belang om vast te stellen of het certificaat ook betrekking heeft op de onderwerpen die voor de inkoop belangrijk zijn. Bij de informatiebladen is een document te vinden met een stappenplan waarmee de inhoud van een certificaat kan worden beoordeeld. 

Hulpmiddelen

SCCM heeft verschillende hulpmiddelen beschikbaar.

Informatiebladen SCCM

Informatieblad Instrumenten om het MVO-beleid aantoonbaar te maken
Informatieblad en stappenplan Maatschappelijk verantwoord inkopen en milieumanagementsystemen
Vergelijking ISO 45001 en VCA  (wordt binnenkort gepubliceerd)
Informatieblad CO2-reductiemanagement met ISO 14001 en ISO 50001

Instrumenten SCCM

-

Webinars SCCM

-

Informatie van derden

Pianoo (actuele informatie, handreikingen, criteria en diverse praktijkvoorbeelden)
Maatschappelijk verantwoord inkoopcriteria van de overheid
SROI binnen de rijksoverheid
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001