Veelgestelde vragen - certificaat CO2-reductiemanagement

Ik ben niet gecertificeerd voor ISO 14001, kan ik toch een certificaat voor CO2-reductiemanagement behalen?

Dit is helaas niet mogelijk. Het certificaat is gekoppeld aan een ISO 14001-certificaat dat gebaseerd is op het SCCM-certificatieschema voor ISO 14001 en bij SCCM is of wordt geregistreerd. Via de website van SCCM is de database met ISO 14001-certificaten toegankelijk.

Ik ben ISO 14001-gecertificeerd door een CI die werkt op basis van een buitenlandse accreditatie (dus geen RvA), kan ik dan wel gebruikmaken van de aanvullende certificering van SCCM?

Dit kan alleen wanneer het ISO 14001-certificaat is verstrekt op basis van het ISO 14001-certificatieschema van SCCM (en dus bij SCCM staat geregistreerd). CI’s kunnen het certificatieschema van SCCM toepassen onder buitenlandse accreditatie wanneer ze daar een overeenkomst voor hebben met SCCM.

Wordt het certificaat voor CO2-reductiemanagement afgegeven onder RvA accreditatie of onder een andere accreditatie?

Het certificaat voor CO2-reductiemanagement is gekoppeld aan het ISO 14001-certificaat. Het ISO 14001-certificaat moet onder accreditatie zijn verstrekt en zijn gebaseerd op het SCCM-certificatieschema voor ISO 14001. Het certificaat voor CO2-reductiemanagement wordt niet afgegeven onder accreditatie van de RvA of van een andere accreditatie-instelling. De certificerende instelling moet wel een overeenkomst met SCCM aangaan voor gebruik van het schema.

Wanneer kies je voor het CO2-reductiemanagement certificaat en wanneer voor ISO 50001?

Wanneer een organisatie ISO 14001-gecertificeerd is dan is de keuze afhankelijk van de vraag of het certificaat ook internationaal moet worden gebruikt. Indien dit belangrijk is dan is ISO 50001 een logische keuze, omdat dit een internationale norm is. Wanneer er veel energie wordt verbruikt kan dit ook reden zijn om voor ISO 50001 te kiezen, er kan dan behoefte zijn om het operationele energiemanagement zwaarder te borgen. Bij ISO 50001 worden alle onderdelen van de plan-do-check-act cyclus vanuit de invalshoek energie elke keer geaudit. Een vergelijking tussen de verschillende normen is opgenomen op pagina 13 van ons informatieblad.

Wordt met het CO2-reductie certificaat ook voldaan aan het verplichte energiebesparingsplan uit de Wet Milieubeheer.
Met betrekking tot eventuele verplichtingen ten aanzien van het opstellen van een energiebesparingsplan zijn er verschillende situaties. Als een bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 Nm3 gas per jaar verbruikt, is het bedrijf verplicht energiebesparende maatregelen uit te voeren waarvan de kosten binnen 5 jaar terug kunnen worden verdient. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de zogenoemde ‘maatregellijsten’. Dit zijn lijsten met goedgekeurde energiebesparende maatregelen. Een formeel energieplan is dan niet verplicht, wel dient er uiteraard inzicht te kunnen worden gegeven in de implementatie van de maatregelen opgenomen in de maatregellijsten. Meer informatie bij Infomil. 
 
Verbruikt een bedrijf meer dan 200.000 kWh of 75.000 Nm3, dan kan het bevoegd gezag vragen een energieonderzoek uit te voeren met als doel om dergelijke maatregelen te identificeren en op te nemen in een energiebesparingsplan. Het energiebesparingsplan bevat onder andere:
een beschrijving van het totale bouwwerk of proces;
een overzicht van de totale energie-inkoop, -opwekking en -teruglevering van het bestaande totale bouwwerk of proces;
een energiebalans, waarin ten minste 90% van het totale energiegebruik wordt toegedeeld aan individuele installaties en processen;
een overzicht van de mogelijkheden en kwantificering tot energiebesparing; • een overzicht van de door uitvoering van het advies noodzakelijke organisatorische en administratieve aanpassingen in de bedrijfsvoering;
een raming van de te verwachten investeringskosten en de te verwachten baten van de geadviseerde maatregelen;
een indeling van de energiebesparingsopties in zekere, voorwaardelijke en onzekere maatregelen.
 
Bedrijven of instellingen die deelnemen aan de Meerjarenafspraken energiebesparing (MJA3) dienen 4-jaarlijks een energie-efficiëntie plan (EEP) op te stellen en te laten goedkeuren.
Er is een grote overlap tussen de eisen gesteld aan een energiebesparingsplan of energie-efficiency plan en de eisen verbonden aan het behalen van een CO<span style="font-size:10px">2</span>-reductiemanagementcertificaat. De eisen die aan een energiebesparings- of efficiency plan worden gesteld zijn explicieter dan voor een certificaat CO<span style="font-size:10px">2</span>-reductiemanagement.
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001