Veelgestelde vragen CO2-reductiemanagement - relatie EED en CO2-Prestatieladder

Geldt de grens van 250 FTE voor het van toepassing zijn van de energieaudit uit het EED alleen voor Nederland of voor alle vestigingen in de EU samen en is de hoofdvestiging(land) leidend voor initiatief nemen?

Het aantal FTE geldt per lidstaat. De hoofdvestiging is er voor verantwoordelijk dat aan de eisen uit het EED worden voldaan en dient er dus voor te zorgen dat de vestigingen aan de EED-verplichting voldoen. Dit sluit echter niet uit dat een vestiging door de Omgevingsdienst/RUD waaronder deze valt wordt aangesproken op het voldoen aan de EED-verplichtingen.

Is het voldoen aan de EED door middel van ISO 50001 of ISO 14001 plus CO2-reductie Europees geregeld of verschilt dit per EU land?

In de EED ligt vast dat organisaties met een ISO 50001-certificaat aan de verplichtingen met betrekking tot de energieaudit hebben voldaan. Dit geldt voor de gehele EU. Ook ligt in de EED vast dat een ISO 14001-certificaat kan worden gebruikt onder de voorwaarde dat het milieumanagementsysteem een energieaudit omvat. Het is aan de lidstaten om te bepalen hoe dit laatste wordt ingevuld. Er kunnen dus verschillen per lidstaat zijn.

Is het CO2-reductie certificaat goedgekeurd als aanvulling op ISO 14001 om te voldoen aan EED?

De RVO heeft een factsheet opgesteld waarin overheden geadviseerd wordt om het CO2-reductiecertificaat zonder aanvulling te accepteren als invulling van de EED. De factsheet is te downloaden bij de RVO.

Wanneer je gecertificeerd bent voor de CO2-Prestatieladder, niveau 5 en ISO 14001, kun je dan de certificering voor ISO 50001 laten meelopen en wat geeft dat voor toevoeging?

De mogelijkheid voor het combineren van audits is afhankelijk van de kwalificaties van het auditteam. Voor ISO 14001 zullen in verband met de andere milieuaspecten die aan de orde zijn ook andere eisen aan het auditteam worden gesteld. Zoals ook in het handboek voor de CO2-Prestatieladder staat vermeld is de implementatie van een volledig energiemanagementsysteem op basis van ISO 50001 geen vereiste. In het handboek voor de CO2-Prestatieladder wordt verwezen naar de paragrafen 4.4.3 (energiebeoordeling), 4.4.6 (doelstellingen en actieplan), 4.6.1 (monitoring en analyse) en 4.6.4 (afwijkingen en corrigerende maatregelen) van de ISO 50001. Onder de algemene eisen van de CO2-Prestatieladder vallen de interne audits en de directiebeoordeling. Dit betekent dat een aantal onderdelen uit de ISO 50001:2011 niet terugkomen. Bijvoorbeeld alle eisen rond het identificeren en borgen van de naleving van wettelijke en andere eisen en alle eisen uit het hoofdstuk ‘Implementatie en uitvoering’. De toegevoegde waarde van certificatie op basis van ISO 50001 betekent dat de gehele plan-do-check cyclus met betrekking tot het operationele energiemanagement bij elke audit wordt beoordeeld. Tijdens de ISO 14001-audit is de mate waarin specifiek aandacht wordt besteed aan energie afhankelijk van de andere milieuaspecten die aan de orde zijn en kunnen daarom in meer of mindere mate een bijdrage zijn aan het energiemanagementsysteem conform ISO 50001.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001