ISO 50001 in detail

Onderstaand een korte toelichting op de onderdelen van het energiemanagementsysteem.
De eisen in de ISO 50001 zijn gerubriceerd in zes onderdelen:

  • directieverantwoordelijkheid
  • energiebeleid
  • energieplanning
  • implementatie en uitvoering
  • controle
  • directiebeoordeling

 

Directieverantwoordelijkheid

De directie moet haar directe betrokkenheid bij de ondersteuning van het energiemanagementsysteem aantonen door het benoemen van een directievertegenwoordiger, het vaststellen van een energiebeleid en het beschikbaar stellen van voldoende middelen om het beleid uit te voeren.

Energiebeleid

In dit onderdeel van het energiemanagemensysteem legt de organisatie algemene uitgangspunten voor het energiebeleid vast. In het onderdeel planning worden deze uitgangspunten uitgewerkt in concrete doelstellingen, taakstellingen en energiemanagementprogramma’s. Wat betreft het energiebeleid moet een organisatie zich committeren aan drie basisverplichtingen:
voldoen aan relevante wet- en regelgeving;
streven naar continue verbetering van de energieprestaties;
bekend gemaakt aan alle medewerkers zodat zij zich bewust zijn van hun eigen verplichtingen op het gebied van energiebesparing.
Veel organisaties leggen het energiebeleid vast in een beleidsverklaring. De energiebeleidsverklaring mag ook gecombineerd worden met de beleidsverklaring voor andere onderwerpen.

Planning

De beleidsuitgangspunten moeten vanuit de specifieke organisatieomstandigheden worden vertaald in doelstellingen en programma’s die zijn gericht op het verminderen van energieverbruik. Daarvoor is het essentieel dat alle mogelijkheden om energie te besparen worden geïnventariseerd.

Afhankelijk van het energieverbruik speelt wat in wet- en regelgeving is opgenomen een belangrijke rol. Eisen uit wet- en regelgeving vormen het minimumniveau voor de geformuleerde doelstellingen.

Implementatie en uitvoering

Voor de realisatie van de doel- en taakstellingen en het energiemanagementprogramma zijn allerlei organisatorische maatregelen nodig. Het gaat dan om onder meer het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden; procedures en werkinstructies voor werkzaamheden en activiteiten die samenhangen met de vermindering van energieverbruik; opleiding van personeel; interne- en externe communicatie en het beheer van informatie en documenten.

Controle en corrigerende maatregelen

De organisatie dient zichzelf te controleren door meting en monitoring van de energieprestaties en het uitvoeren van interne audits. Tijdens de interne audits wordt de goede werking en samenhang van het systeem als geheel geanalyseerd. Een belangrijk criterium is daarbij of het energiemanagementsysteem in staat is de geformuleerde doelstellingen te realiseren. Bij geconstateerde afwijkingen worden corrigerende en preventieve maatregelen geformuleerd.

Directiebeoordeling

De directie moet de werking van het energiemanagementsysteem periodiek beoordelen en zich daarbij de vraag stellen of de doelstellingen niet moeten worden bijgesteld, bijvoorbeeld vanwege het streven naar continue verbetering zoals vastgelegd in het energiebeleid. Met het opnieuw vaststellen van beleid en doelstellingen begint de beheers- en verbetercyclus opnieuw.
 

Links

Certificatieschema ISO 50001:2018
Certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001:2015

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001