Vragen gesteld tijdens het webinar PSA op 17 juni 2014

Op 17 juni 2014 heeft het webinar plaatsgevonden over PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA). Tijdens het webinar zijn vragen gesteld, die we hieronder uitgebreid hebben beantwoord.

Mocht er iets niet duidelijk zijn of staat er een vraag niet bij, dan kunt altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.

De vragen:

1. Waar is meer informatie over het Job Demand Recources model (sheet 12 in de presentatie) te vinden?

2. Wat is de rol van de preventiemedewerker, vertrouwenspersoon?

3. Is een arbeidsgezondheidskundig onderzoek verplicht?

4. Wat is er te vertellen over werkgeversverantwoordelijkheid/-aansprakelijkheid bij een burn-out?

5. Besteedt OHSAS 18001 EXTRA aandacht aan PSA (boven de gewone wettelijke eisen)?

6. De getoonde maatregelen zijn meestal voor werkgevers. Wat kunnen werknemers zelf doen?

7. Over welke sectoren wordt het meest gesproken aangezien in de onderzoeken naar PSA? 

8. Geven de SCCM informatiebladen ook vragenlijsten om PSA vast te stellen? 

 

1. Waar is meer informatie over het Job Demand Recources model (sheet 12 in de presentatie) te vinden?

  • Meer informatie over het Job Demand Resources model van Bakker, Demerouti, De Boer en Schaufeli is te vinden in het kennisdossier over werkdruk, pagina 4 en 5
  • De energiebronnen uit dit model en onderzoeksresultaten naar de bijdragen van de verschillende factoren worden beschreven in paragraaf 1.2 van het kennisdossier over bevlogenheid.  
  • Beide dossiers zijn opgesteld door de beroepsgroepen voor de bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en A&O-deskundigen.

 

2. Wat is de rol van de preventiemedewerker, vertrouwenspersoon?

Een preventiemedewerker heeft volgens de wet (Arbowet artikel 13) in ieder geval de volgende taken:
  • Meewerken aan het opstellen van de RI&E.
  • Adviseren van personeel(svertegenwoordiging) over beheersmaatregelen.
  • Meewerken aan het uitvoeren van beheersmaatregelen.
De preventiemedewerker kan er bij deze taken voor zorgen dat voldoende aandacht besteed wordt aan PSA.
 
Individuele werknemers kunnen een vertrouwenspersoon benaderen  als zij te maken hebben met PSA. Op basis van deze (geanonimiseerde) informatie van de werknemer, probeert de vertrouwenspersoon binnen de organisatie tot een oplossing te komen.
 
 

3. Is een arbeidsgezondheidskundig onderzoek verplicht?

Ja, een werkgever is conform artikel 18 uit de Arbowet verplicht een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan te bieden aan de medewerker als er risico’s (zoals PSA) zijn in het werk waar gezondheidseffecten door kunnen ontstaan. De werknemer is niet verplicht dit onderzoek ook daadwerkelijk te ondergaan.
 
 

4. Wat is er te vertellen over werkgeversverantwoordelijkheid/-aansprakelijkheid bij een burn-out

De werkgever verplicht een arbobeleid te voeren, waarin expliciet het onderwerp Psychosociale Arbeidsbelasting wordt meegenomen. Ook moet de werkgever rekening houden met persoonlijke eigenschappen van medewerkers. De werkgever moet daarnaast maatregelen treffen om PSA te voorkomen of als dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. 
Wanneer iemand een burn-out heeft, zal per geval bekeken moeten worden of de werkgever in gebreke is gebleven of dat redelijkerwijs niet verwacht had kunnen worden dat hij meer had gedaan om PSA te verminderen.
Hoe het precies zit met aansprakelijkheid is onvoldoende bekend om hier een uitspraak te doen.
 
 

5. Besteedt OHSAS 18001 EXTRA aandacht aan PSA (boven de gewone wettelijke eisen)?

OHSAS 18001 stelt geen specifieke eisen aan de wijze waarop bepaalde arbogevaren- risico’s worden ingevuld en/of maatregelen die moeten worden genomen. De toegevoegde waarde van OHSAS 18001 is dat een organisatie wordt gedwongen om de hele plan-do-check-act cyclus te doorlopen en zo komt tot een beter inzicht en betere uitvoering van de plannen om een arborisico als PSA goed aan te pakken. In die zin worden en zwaardere eisen gesteld aan de implementatie van de maatregelen dan dat dit wettelijk wordt vereist. 
 
 

6. De getoonde maatregelen zijn meestal voor werkgevers. Wat kunnen werknemers zelf doen?

Wettelijk gezien heeft de werknemer ook verplichtingen. Deze zijn beschreven in artikel 11 van de Arbowet. Hierin staat onder andere dat de werknemer arbeidsmiddelen of anderszins aangebrachte beveiligingen niet mag veranderen of weghalen, dat hij aan voorlichting door de werkgever moet mee werken en dat door hem opgemerkte gevaren gemeld moeten worden.
Als de werkgever dus maatregelen neemt om agressie, ongewenst gedrag of werkdruk te voorkomen, dan moet de werknemer die maatregelen ook gebruiken.
Daarnaast moet de werknemer voorlichting actief volgen als de werkgever dit aanbiedt (bijvoorbeeld over werkdruk, over timemanagement, over omgang met agressie, et cetera).
Als de werknemer nog gevaren ziet en dat gaat ook om te hoge werkdruk, dan moet hij dit melden bij de werkgever.
 
 

7. Over welke sectoren wordt het meest gesproken aangezien in de onderzoeken naar PSA? 

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden wordt uitgezet onder een dwarsdoorsnede van de Nederlandse beroepsbevolking. Alle branches zijn hierin betrokken. In de rapportages over de NEA wordt ook per sector/branche aangegeven wat de scores waren. Het verslag van de NEA 2013 vindt u hier
 
 

8. Geven de SCCM-informatiebladen ook vragenlijsten om PSA vast te stellen? En zo nee, waar vind ik goede vragenlijsten?

De informatiebladen van SCCM geven geen vragenlijsten. In het kennisdossier werkdruk wordt een overzicht gegeven van verschillende vragenlijsten. Daarbij is aangegeven welke instantie de vragenlijsten ontwikkeld heeft/ter beschikking stelt.
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2505) 7032 vestigingen
ISO 50001 (26) 74 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (357) 1414 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001