Webinar PBM - vragen over aanpassingen en werkzaamheden aan PBM

Hieronder vindt u de vragen die zijn gesteld tijdens het webinar over PBM. De vragen hieronder gaan over aanpassingen en werkzaamehden aan PBM. Hier vindt u de vragen over:

<< terug

Op welke wijze mag reparatie worden uitgevoerd aan PBM?

Reparaties aan PBM mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant. Reparaties in eigen beheer altijd in overleg en met (schriftelijke) goedkeuring van de fabrikant van het betreffende PBM. Indien reparaties of modificaties (wijzigingen / aanpassingen) aan het PBM worden uitgevoerd zonder toestemming van de fabrikant, wordt de werkgever of organisatie die de reparatie uitvoert in het kader van productaansprakelijk juridisch gezien als de ‘producent’ van het product (PBM). Hiermee vervalt de productaansprakelijkheid bij de fabrikant indien het product (PBM) een gebrek heeft en daardoor schade veroorzaakt bij de eindgebruiker (persoon die het PBM daadwerkelijk gebruikt). Dit is wettelijk geregeld via EU Richtlijn 85/374/EEG betreffende productaansprakelijkheid en art. 185 van het Burgerlijk Wetboek (art. 6:185 BW). Reparaties aan PBM moeten dus altijd worden uitgevoerd in overleg met en met goedkeuring van de fabrikant van het betreffende PBM.

In hoeverre mogen PBM worden aangepast aan de gebruiker?

In art. 8.1 van het Arbobesluit wordt bij lid 2 onder c aangegeven dat een PBM afgestemd moet zijn op de ergonomische eisen en de vereisten met betrekking tot de gezondheid van de werknemer. Dit betekent dat PBM moeten zijn afgestemd aan de gebruiker en dat bij de keuze hier rekening mee dient te worden gehouden, zoals maatvoering, instelbaarheid van PBM, etc. Deze aanpassingen zijn daarbij afhankelijk van blootstellingsduur (tijdsduur dat met het PBM gewerkt wordt), omstandigheden op de arbeidsplaats en soort werkzaamheden die worden uitgevoerd. Zo zal iemand die privé een bril draagt, in het werk behoefte hebben aan een veiligheidsbril met correctieglazen. Of mensen met een voetprobleem in aanmerking dienen te komen voor (semi-) orthopedisch veiligheidsschoeisel. Het zelf aanpassen van het PBM mag overigens alleen met toestemming van de fabrikant.

In de machinerichtlijn bestaat de samenbouwverklaring voor losse onderdelen met een eigen CE-verklaring die -als ze samengebouwd zijn- een nieuwe machine vormen. Bij PBM zie je dit ook. Bestaat er ook een samenbouwverklaring voor bijv. adembescherming?

Nee, bij PBM bestaat er niet iets als een samenbouwverklaring van losse onderdelen met een eigen CE-verklaring zoals vanuit de machinerichtlijn. De huidige PBM-verordening EU 2016/425 die per 21 april jl., in werking is getreden is hier heel duidelijk over. Een PBM dat bestaat uit verschillende systemen (samengesteld systeem) zoals bijvoorbeeld bij adembescherming die bestaat uit een masker met losse (uitwisselbare) filterbus of masker met losse motorunit (aanblaasfiltersystemen) moeten als één geheel worden getest en worden gecertificeerd (door notified body). De fabrikant moet ook een conformiteitsverklaring opstellen op basis van het volledig samengestelde systeem. Dit is alleen van toepassing voor producten die onder de PBM-verordening 2016/425 vallen. Wordt bijvoorbeeld een ademluchtsysteem gekoppeld aan een compressor, dan dient zowel het ademluchtsysteem als ook de compressor apart gecertificeerd te zijn. De compressor valt in dit verband buiten de PBM-verordening 2016/425 want het is in dit verband geen PBM, maar maakt wel onderdeel uit van het totale systeem.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2444) 7003 vestigingen
ISO 50001 (34) 382 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (333) 1381 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001