Webinar PBM - vragen over selectie en vervanging PBM

Hieronder vindt u de vragen die zijn gesteld tijdens het webinar over PBM. De vragen hieronder gaan over de selectie en vervanging van PBM. Hier vindt u de vragen over:

<< terug

Het is voor uitvoerenden ondoenlijk voor alle voorkomende risico's de meest geschikte PBM bij zich te dragen (impact/chemisch/snijden/hitte). Hoe stel je je daarin op als bedrijf/werkvoorbereiding?

In eerste instantie dient de keuze van PBM te worden vastgesteld op basis van de algemene risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) conform art. 5 Arbowet en vervolgens overeenkomstig de eisen vanuit art. 8.2 Arbobesluit. Een goed hulpmiddel hierbij is om gebruik te maken van de Taak-Risico-Analyse (TRA), waarbij enerzijds de taken of werkactiviteit worden vastgesteld om vervolgens de risico’s per taak vast te stellen. Daarna worden de beheersmaatregelen bepaald (op basis van arbeidshygiënische strategie) om vervolgens op basis van specificaties de meest doelmatige PBM vast te stellen. De keuze van PBM vraagt wel om specialistische kennis en het bedrijf zou kunnen overwegen deze expertise extern te betrekken of intern via bijvoorbeeld een opgeleide preventiemedewerker. In de werkvoorbereiding zou bijvoorbeeld de uitkomsten van de TRA meegenomen kunnen worden bij de uitvoerende werkzaamheden of nieuwe projecten. Uiteindelijk dient onder meer de keuze verstrekking, onderhoud e.d. van PBM geborgd te worden in een PBM-beheersplan dat onderdeel kan uitmaken van een managementsysteem zoals ISO 45001 of ISO 9001.

Wat wordt verstaan onder ‘tijdig vervangen van PBM’. Zijn daar per PBM-richtlijnen voor?

In art. 8.3, lid 4 van het Arbobesluit wordt hier over het volgende aangegeven; ‘ten behoeve van het goed functioneren van PBM vindt de noodzakelijke vervanging daarvan plaats’. De vervanging van PBM dient dus dusdanig “tijdig” plaats te vinden, dat het goed functioneren van het PBM gewaarborgd blijft. Hier zijn inderdaad richtlijnen voor. Ten eerste dient de fabrikant in de gebruiksaanwijzing aan te geven wanneer een PBM of een onderdeel daarvan is verouderd of bij gebruik vervangen dient te worden zoals bijvoorbeeld een deeltjes- of actief kool filter bij adembescherming. Daarnaast zijn er voor PBM vanuit de EU Commissie de zogenaamde SUCAM-documenten ontwikkel (SUCAM staat voor Selection, Use, Care and Maintenance). Deze documenten in de vorm van normen en praktijkrichtlijnen gaan inhoudelijk over selectie, gebruik, reiniging en onderhoud van PBM en zijn bij NEN (Nederlands Normalisatie Instituut - NNI) verkrijgbaar. Zo is er bijvoorbeeld een SUCAM-document NPR-CEN/TR 15419:2017 – Richtlijnen voor de keuze, gebruik, verzorging en onderhoud van beschermende kleding tegen chemicaliën.

Geeft de keuzeboom voor handschoenen ook inzicht in de bescherming tegen meerdere gevaarlijke stoffen?

Vervolg vraag: In ons laboratorium gebruiken wij heel veel verschillende stoffen en dan is het lastig om te bepalen welke handschoen(en) gebruikt moet worden. Hoe bepaal je welke handschoen je kiest als je van 3 stoffen een MSDS hebt en alle 3 een andere handschoen voorschrijft.

Antwoord
De keuze van chemicaliën beschermende handschoenen is onder meer afhankelijk van de soort chemicaliën (of mengsels van chemicaliën) waarmee gewerkt wordt, de blootstellingsduur en de werkomstandigheden. Van belang is hierbij te weten wat de doorslagtijd (permeatietijd) is waarbinnen de betreffende handschoen bescherming geeft (weerstand biedt) bij bepaalde soorten chemicaliën. Deze permeatietijd kan per hoeveelheid chemische stof verschillen en is afhankelijk van het soort materiaal waar de handschoen van gemaakt is, maar ook de dikte van het materiaal en de temperatuur van de chemische stof (temperatuur is hierbij een belangrijke invloedsfactor). De permeatietijd wordt hierbij bepaald op basis van de norm EN 374-1 waarbij de handschoenen worden ingedeeld in klasse 1 t/m 6. Klasse 1 geeft >10 minuten bescherming en klasse 6 geeft meer dan >480 minuten bescherming. Als mensen in een laboratorium bijvoorbeeld slechts 60 minuten werken met een bepaalde chemische stoffen, kan gekozen worden voor een bepaalde handschoen die bij al deze chemische stoffen de beste bescherming geeft (klasse 4 en hoger). Van belang is om eerst te inventariseren tegen welke chemicaliën bescherming moet worden gegeven, dit kan op basis van het veiligheidsinformatieblad (VIB) en de blootstellingsduur aan de chemicaliën. Vervolgens kan op basis van de gegevens van de fabrikant (permeatietabel of database fabrikant) de juiste type handschoen bepaald worden. Er zijn verschillende programma’s beschikbaar die helpen de keuze te bepalen zoals het programma Guardian van Ansell

In de praktijk blijkt VIB-informatie over bijvoorbeeld het gebruik van handbescherming helaas niet altijd even betrouwbaar. In dat geval is het aan te bevelen een arbeidshygiënisch onderzoek te (laten) verrichten door een veiligheidskundige of arbeidshygiënist naar de juiste keuze van beschermende handschoenen of andere PBM (en andere beheersmaatregelen op basis van de RI&E). Binnen de normcommissie handschoenen van NEN is men bezig een keuzeboom te ontwikkelen die de eindgebruiker moeten helpen op eenvoudige wijze een keuze te maken. Aangezien met name de keuze van beschermende handschoen voor chemicaliën géén eenvoudige opgave is, is de keuzeboom ook meer bedoelt om de eindgebruiker inzicht te geven in de meest belangrijke factoren om een keuze te kunnen maken.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2444) 7003 vestigingen
ISO 50001 (34) 382 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (333) 1381 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001